Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Nowa Wieś Wielka13.07.2020

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Nowa Wieś Wielka

13.07.2020

(aktualizacja wiadomości z dnia 3 lipca 2020 r.)

1.Na co przeznaczane są opłaty za odpady?
Z pobieranych  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (przez które w naszej Gminie przepływa 20%  odpadów), 
 • obsługi administracyjnej tego systemu,edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

2. Dlaczego zmieniamy w naszej Gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi (metodę naliczania wysokości opłaty ponoszonej przez Mieszkańca) i dlaczego rosną opłaty za odpady?:
 • drastyczny wzrost opłat za czasowe składowanie i magazynowanie odpadów,
 • drastyczny wzrost kosztów spalania odpadów,
 • drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów,brak przepisów, które nakładają na producentów opakowań odpowiedzialność za wprowadzenie na rynek tworzyw sztucznych, jak  jest np. w Niemczech,
 • wzrost płacy minimalnej,
 • wzrost cen energii,
 • linia orzecznicza sądów, która wymusza zmianę przyjętej w naszej Gminie metody naliczania opłaty i rezygnację z dotychczasowego sposobu naliczania w zależności od wielkości gospodarstwa domowego,
 • zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach między innymi wprowadziły obowiązkową segregację odpadów z dodatkowymi  pojemnikami na odpady biodegradowalne i papier, które muszą być uwzględnione w uchwałach poszczególnych gmin do końca bieżącego roku, a w naszej Gminie ich zapisy  zaczną obowiązywać mieszkańców po zakończeniu dotychczasowej umowy  z przedsiębiorcą odbierającym odpady – od lipca przyszłego roku.
Zapraszamy do zapoznania się z projektami uchwał dotyczących zorganizowania gospodarki odpadami w naszej Gminie:

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej  opłaty pobierz (1198kB) pdf  

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej pobierz (587kB) pdf
Załącznik do projektu Uchwały - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz (102kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka pobierz (398kB) pdf
Załącznik do projektu Uchwały - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka pobierz (90kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz (1257kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pobierz (372kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz (582kB) pdf

Treść projektów uchwał została przygotowana w taki sposób, by obowiązujący nas system gospodarowania odpadami był przejrzysty i nadal maksymalnie nieuciążliwy. W 2013 roku wprowadzaliśmy system obowiązujący do tej pory. Nie stało się to wówczas z naszej inicjatywy, lecz zostało wymuszone zmianą obowiązujących przepisów. Tak jest i w chwili obecnej. Mamy nadzieję, że podobnie jak do tej pory będziecie Państwo wywiązywać się ze swoich obowiązków. Pamiętajmy, iż ten system obsługuje  nas wszystkich i jeżeli  będziemy  chcieli go  „obejść” oszukiwać będziemy naszych najbliższych.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (13 lipca 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (3 lipca 2020, 14:09:17)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (13 lipca 2020, 15:09:04)
Zmieniono: Aktualizacja projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty oraz dodanie projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334