Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-202008.03.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020

08.03.2016


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 8 marca 2016 roku

Znak: PF.0630.1.2015
 
Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się niezbędną dokumentacja sprawy, w tym z projektem Strategii, oraz złożenia uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, w pokoju nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z projektem Strategii, można zapoznać się również na stronie internetowej: www.nowawieswielka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl.  

Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 marca 2016 r.:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: p.legowski@nowawieswielka.pl

Uwagi i wnioski do dokumentacji sprawy, w tym do projektu Strategii, można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza uwag dostępnego na stronie www.nowawieswielka.pl oraz www.bip.nowawieswielka.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.


Link do dokumentacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 - kliknij, aby przejść do strony

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (8 marca 2016)
Opublikował: Piotr Łęgowski (8 marca 2016, 15:42:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (9 marca 2016, 22:55:04)
Zmieniono: dodanie linku do strony PGN-u

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421