Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (399)  |  Przetargi unieważnione (55)

zamówienie na:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.36.2019
wartość: poniżej 221.000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2019  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, 85-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8, w cenie 196.600,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta.