Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (399)  |  Przetargi unieważnione (55)

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSP-1/2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” Sp.k., 43-300 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 22, w cenie 1.054.110,00 zł (słownie złotych: Jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.