Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (402)  |  Przetargi unieważnione (55)

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.20.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 24 września 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., 80-241 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 56/202, w cenie 109.470,00 zł (słownie złotych: Sto dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.