zamówienie na:

Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.28.2020.AW
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma XCMG Poland Sp. z o.o., 00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8, w cenie 575.025,00 zł (słownie złotych: Pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć 00/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, terminu dostawy oraz okresu udzielonej gwarancji.