zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.31.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRODIB Sp. z o.o., 86-061 Olimpin ul. Łabiszyńska 6, w cenie 824.951,16 zł (słownie złotych: Osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden 16/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (5377kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (690kB) pdf
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (37kB) word
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (143kB) word
Załączniki Nr 3-5 - Oświadczenie grupa kapitałowa, wykaz robót, wykaz osób (134kB) word
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy (190kB) word
Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie cz.1 (22191kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie cz.2 (18659kB) pdf
Załącznik Nr 7 - Projekt budowlano-wykonawczy na budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie cz.3 (17832kB) pdf
Załącznik Nr 8 - Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 254 (8324kB) pdf
Załącznik Nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża drogowa (827kB) pdf
Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża sanitarna (11149kB) pdf
Załącznik Nr 11 - Projekt stałej organizacji ruchu (1409kB) pdf
Załącznik Nr 12 - Przedmiar robót branża drogowa (88kB) pdf
Załącznik Nr 13 - Przedmiar robót branża sanitarna (831kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1 (429kB) pdf
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 (648kB) pdf
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie z art. 25a (po zmianach) (143kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (1832kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (299kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (507kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anita Wysota (31 grudnia 2020, 10:49:42)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (18 lutego 2021, 14:04:23)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445