Uchwała nr XXVI/250/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/250/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
  
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, które  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 191 ust. 2 i 3 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. jako wydatki wykonane.
W następnym roku budżetowym – 2009 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.

Załącznik nr 1 (53kB) word
Załącznik nr 2 (52kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:19:23)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2009, 14:03:41)
Zmieniono: dodanie plików załączników nr 1 i nr 2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2376