Uchwała nr XXVI/254/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”.Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 785) i art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 230, poz. 2390, oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/254/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 785) i art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, 2 i 3, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 230, poz. 2390, oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/65/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej” i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej”, wprowadza się następującą zmianę: użyty w Statucie, w różnych przypadkach wyraz „kierownik” zastępuje się, użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „dyrektor”.
    
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
      
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   
Uzasadnienie
 
Zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej są spowodowane dostosowaniem do obowiązującego prawa – stanowi o tym ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – ostatnia zmiana została dokonana w rozporządzeniu z dnia 19 czerwca 2008 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.       

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:29:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2308