Uchwała nr XXVI/259/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka odcinka sieci wodociągowej zbudowanej przez prywatnego inwestora.Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/259/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka odcinka sieci wodociągowej zbudowanej przez prywatnego inwestora.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Przejmuje się od Państwa Renaty, Wacława i Michała Rudnickich zbudowany w 2005 r., na własny koszt, 95-metrowy odcinek sieci wodociągowej PCVØ90 na dz. ew. nr 108/6 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, przy ul. Bydgoskiej 58B.
2. Postanawia się wypłacić Państwu Renacie, Wacławowi i Michałowi Rudnickim za przejęcie odcinka sieci wodociągowej, o której mowa w ust. 1, kwotę 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) ze środków budżetu Gminy ujętych w dz. 010 rozdz. 01010  § 6060. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Prywatny inwestor wymieniony w uchwale zbudował na własny koszt odcinek sieci wodociągowej i wystąpił z wnioskiem w sprawie przejęcia oraz zwrotu poniesionych nakładów. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art. 31 stanowi, że osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe mogą je przekazać odpłatnie gminie.
W celu uregulowania prawa własności zbudowanych odcinków sieci wodociągowej i nie korzystania z cudzej własności, podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:47:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2385