Uchwała nr XXVI/260/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/260/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651), uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, określa Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w uchwale budżetowej na rok 2009.
 
§ 3. Sprawozdanie z realizacji programu w zakresie finansowym i rzeczowym Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zlecenie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym następuje na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawowym warunkiem zlecania zadań ze sfery publicznej w formie wspierania lub powierzania jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert oraz przestrzeganie zasad suwerenności stron, konkurencyjności, partnerstwa i jawności.
Działalność organizacji pozarządowych jest elementem aktywizującym społeczność lokalną. Gmina Nowa Wieś Wielka prowadzi działalność w sferze zadań publicznych. Obejmują one: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, porządek i bezpieczeństwo publiczne, a także pomoc społeczną i działalność charytatywną.
Organizacje pozarządowe cechuje niezależność i dobre rozpoznanie potrzeb i problemów społecznych, ponadto skupiają najaktywniejszych obywateli w swoim środowisku lokalnym, dlatego też na stałe wpisane są do systemu funkcjonowania w lokalnym środowisku na rzecz realizacji zadań publicznych.
Biorąc pod uwagę efektywność pracy samorządu, sposób zarządzania i możliwość pozyskiwania funduszy, rozwój organizacji leży w jak najlepiej pojmowanym interesie wszystkich mieszkańców Gminy. Opracowany roczny program współpracy daje gwarancję prawidłowej współpracy i określa płaszczyznę działania.
Konieczność uchwalenia przez organ stanowiący rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do uchwały - roczny program współpracy (54kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:53:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2758