Uchwała nr XXVI/261/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/261/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/145/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, w tabeli „Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008”, w kolumnie „Tematyka”, przy kolumnie „Termin III kwartał”, skreśla się pkt 2: „2) Kontrola wydatkowania środków budżetowych przez kluby sportowe za pierwsze półrocze 2008 roku oraz ocena remontów obiektów sportowych”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka - Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który zatwierdza w drodze uchwały rada Gminy. W związku z faktem, że w roku bieżącym kluby sportowe otrzymały dotację dopiero w miesiącu maju, a ich rozliczenie z przyznanych środków nastąpi do dnia 15 stycznia 2009 r., Komisja Rewizyjna nie będzie miała możliwości przeprowadzenia rzetelnej kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji. Wobec powyższego z planu kontroli na III kwartał 2008 r. skreśla się pkt 2, tj. „Kontrola wydatkowania środków budżetowych przez kluby sportowe za pierwsze półrocze 2008 roku oraz ocena remontów obiektów sportowych”. Jednocześnie to zadanie kontrolne, obejmujące cały 2008 rok, zostanie wprowadzone do planu kontroli na I kwartał 2009 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 17:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2453