Uchwała nr XXVI/264/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/264/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1605), uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka - Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Załącznik do uchwały - roczny plan kontroli (32kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 18:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2357