Uchwała nr XXVI/266/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DZ. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 986, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/266/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), w związku z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DZ. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 986, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), uchwala się, co następuje:


§ 1. W związku z niemożliwością rozpatrzenia sprawy z wniosku Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2008 r. o uchylenie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej Nr XIII/109/07 z dnia 25 września 2007 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 07.118.1760, uchwały Nr XVIII/161/08 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 25 marca 2008 r. oraz uchwały Nr XXIV/218/08 z dnia 23 października 2008 r., w terminie określonym w art. 35 k.p.a., postanawia się wyznaczyć termin załatwienia sprawy do dnia 28 lutego 2009 r.
  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
 
Zgodnie z k.p.a. sprawa winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, w terminie jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Ustawa dopuszcza jednak przedłużenie terminu rozpatrzenia spraw szczególnie skomplikowanych, a taki charakter ma przedmiotowa sprawa. Ponadto wniosek został skierowany do merytorycznej komisji Rady Gminy. Sprawa wymaga również czasu na uzyskania stosownych opinii prawnych w przedmiocie wniosku Prokuratora Rejonowego. Nadmienić należy, że ewentualna realizacja wniosku wymaga nie tylko uchylenia wskazanych uchwał Rady Gminy, ale również przygotowanie ujednoliconego tekstu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej na bazie dotychczas wprowadzanych zmian. Rada Gminy musi również uzyskać jasne stanowisko Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, gdyż w dotychczasowej praktyce statuty ośrodków pomocy społecznej były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istotnym jest również fakt, że sesje Rady Gminy odbywają się z reguły raz na miesiąc, choć przepisy ustawy o samorządzie gminnym wskazują, iż sesje rady gminy winny się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Już to wskazanie uniemożliwia realizację wniosku w terminie miesiąca.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (1 stycznia 2009, 18:19:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2354