Uchwała nr XXI/214/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 3 , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz.3, Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765)

Uchwała nr XXI/214/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 3 , art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz.3, Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:


 
    § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta  dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacje  Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z  dnia 15 października  2004 r. w sprawie  średniej ceny  skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765 )  z  kwoty  37,67 zł za 1 q  do  kwoty  28,00 zł  za  1q .
 
    § 2. Ustala się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, od osób prawnych  i od osób fizycznych :
 
1) Deklaracja na podatek rolny  (DR-1)                                                                       - załącznik nr 1     
2) Informacja w sprawie podatku rolnego ( IR –1)                                                      - załącznik nr 2
3) Załącznik do deklaracji  i  informacji: Dane o nieruchomościach  (ZR-1/A)               - załącznik nr 3
4) Załącznik do deklaracji  i  informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych ( ZR-1/B)- załącznik nr 4
 
    § 3. Traci moc uchwała Nr XII/112/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w  sprawie  obniżenia  podatku  rolnego, ustalenia  wzoru  formularza  informacji  i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004 roku.
  
    § 4. Uchwała podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  w  życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40
 


 
U Z A S A D N I E N I E
 


 
Do uchwały Nr XXI/214/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia    2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego na  2005 rok. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42 , poz. 1591 ze zm.), ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. ( M.P. Nr 43, poz. 765 ), stawka średniej ceny skupu żyta wzrosła o  9 % w porównaniu z okresem za 2003 r. i wynosi 37,67 zł za 1 q.
 Stawkę średnią ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2005 r. proponuje się pozostawić na poziomie roku 2004  w wysokości 28,00 zł/1 q
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2004, 13:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3022