Uchwała nr XXI/213/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych( M. P. Nr 46, poz. 794 ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, Dz.U. z 1994 r. Nr 94, poz.1 i 3, Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U.z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1680, Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 ).

Uchwała nr XXI/213/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych( M. P. Nr 46, poz. 794 ), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431, Dz.U. z 1994 r. Nr 94, poz.1 i 3, Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, Dz. U. z 1998 r. Nr 108, poz. 681, Dz.U.z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1680, Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 ).


 Rada Gminy 
uchwala co następuje:


 
    § 1. Zarządza się pobór podatku  rolnego, podatku  leśnego i  podatku od nieruchomości od osób  fizycznych w  drodze inkasa  na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.  
 
    § 2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od  nieruchomości  powierza się  sołtysom wsi: 
 
1)   na terenie sołectwa Brzoza                           - sołtys Waldemar Owczarzak
2)   na terenie sołectwa Dąbrowa Wielka              - sołtys Janusz Ostrowski                   
3)   na terenie sołectwa Dobromierz                    - sołtys Edward Majewski                  
4)   na terenie sołectwa Dziemionna                    - sołtys Krystyna Szal                         
5)   na terenie sołectwa Januszkowo                    - sołtys Czesław Brzykcy                    
6)   na terenie sołectwa Jakubowo                       - sołtys Tadeusz Małecki                    
7)   na terenie sołectwa Kolankowo                      - sołtys Tadeusz Dembiński                
8)   na terenie sołectwa Kobylarnia                      - sołtys Jerzy Jurski                            
9)   na terenie sołectwa Leszyce                          - sołtys Franciszek Kata                     
10) na terenie sołectwa Nowa Wieś Wielka            - sołtys Czesław Pachut                      
11) na terenie sołectwa Nowa Wioska                   - sołtys Iwona Ćwierdzińska                 
12) na terenie sołectwa Nowe Smolno                   - sołtys Anna Bielawa             
13) na terenie sołectwa Olimpin                           - sołtys Andrzej Krym            
14) na terenie sołectwa Prądocin                          - sołtys Tomasz Janiszewski                
15) na terenie sołectwa Tarkowo Dolne                  - sołtys Kazimierz Stryjski                  
   

§ 3. Za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ustala się wynagrodzenie dla inkasentów, od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka podatków,  pobranych w sołectwach, określonych w § 2 , w wysokości:
 
1) 4,5 % pobranych podatków na terenie sołectwa Brzoza,
2) 4,5 % pobranych podatków na terenie sołectwa Nowa Wieś Wielka,
3) 10% pobranych podatków na terenie pozostałych sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka
 
    § 4. Pobrany podatek inkasenci powinni wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w  dniu następującym po ostatnim dniu, w którym , zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata  należności podatkowych.
 
    § 5. Traci moc uchwała Nr XII/ 110/ 03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień 
z  podatku od  nieruchomości , ustalenia   wzoru formularza  informacji i deklaracji w sprawie  podatku od nieruchomości  oraz poboru tego podatku w drodze inkasa .
 
    § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 U Z A S A D N I E N I E
 
 


 
Do uchwały Nr XXI/213/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42 , poz. 1591 ze zm.), ustawodawca upoważnił Rady Gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. ), Rada Gminy w drodze uchwały zarządza pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz może wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
               Zgodnie z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm. ), Rada Gminy w drodze uchwały może zarządzać pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
                Zgodnie z art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym         ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), Rada Gminy w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób wymienionych w ust. 2  w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.  
               Wprowadzenie w/w zapisów w uchwale jest uproszczeniem dla Urzędu Gminy, gdyż zainkasowana kwota podatków zostaje odprowadzona na konto urzędu zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2004, 13:54:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3814