Uchwała nr XXI/212/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, )art.5, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) , Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz. 794)

Uchwała nr XXI/212/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, )art.5, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) , Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz. 794)


Rada Gminy uchwala,

 co następuje:

 


    § 1. Określa się następujące  stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka :
1) od gruntów :
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
        zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-        0,62 zł od 1 m2 powierzchni,
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
        - 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
    c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m ²
        powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
        - 14,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
        materiałem siewnym - 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
        zdrowotnych - 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozostałych ,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
        publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,14 zł od 1 m2 powierzchni
        użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 –7 ustawy   
    o podatkach i opłatach lokalnych.
 
    § 2. Określa się wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości,
od osób fizycznych i od osób prawnych:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości  ( DN-1)  - załącznik nr 1
2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1)   - załącznik nr 2
3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach ( ZN-1/A) - załącznik nr 3
4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych
    w podatku od nieruchomości ( ZN 1/B )    - załącznik nr 4
 
    § 3. Traci moc uchwała Nr XII/110/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.
 
    § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego  i  wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 


       Do uchwały Nr XXI/212/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalenia wzoruformularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok.
       Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42 , poz. 1591 ze zm.), ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
       Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 46, poz. 794 ), maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących w roku 2003 o 3,2 % ( wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ) w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2004 do analogicznego okresu roku poprzedniego.  
Proponowane stawki są na poziomie roku 2004 : 
- budynki mieszkalne 0,47 zł/m2       (  ustawowa maks. – 0,54 zł/m2 ),                         
- budynki związane z działal. gosp. 14,99 zł /m2  (ustawowa maks. – 17,98 zł/ m2 ),
- budynków pozostałych 3,14 zł/m2    (ustawowa maks. – 6,01 zł/ m2 ),
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł/m2          (ustawowa maks. – 3,61 zł/ m2 ),
- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarcza w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11 zł/m2   (ustawowa maks. – 8,37 zł/m2),
- gruntów pozostałych 0,13 zł/m2   (ustawowa maks. – 0,32 zł/ m2 )
- grunty związane z działaln. gosp. 0,62 zł/m2  ( ustawowa maks. – 0,66 zł/m2),
- gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,  retencyjne lub elektrowni wodnych
   3,41 zł od 1 ha pow.  (ustawowa maks. – 3,52 zł od 1 ha pow. ),
- od budowli 2%
    
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2004, 14:07:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3012