Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXIV/341/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 1 grudnia 2009


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52 poz.420), w związku z art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505,oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), uchwala się, co następuje:


   § 1. 1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości: 33.600 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści_trzy_tysiące_sześćset) skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
   2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
   § 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych, przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego o pojemności 4,50m³ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości: 24,00 zł brutto za jeden kurs beczkowozu.
 
   § 3. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
 
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
 
Uzasadnienie
 
Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. w art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie powyższej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości: 24,00 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w roku 2010 do wywozu i oczyszczenia ścieków wynosić będzie: 33.600 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją).
Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka, w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i celowe.

Opublikował: Szymon Giżycki (7 grudnia 2009, 09:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2266

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij