Uchwała nr XXI/210/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz. 794) , oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. ( M.P. Nr 43, poz. 753 ).

Uchwała nr XXI/210/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz. 794) , oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. ( M.P. Nr 43, poz. 753 ).


Rada Gminy uchwala,

 co następuje:


 
 
    § 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
    od 3,5 do 5,5 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację
    gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
    a) do 1997 roku włącznie  420 zł
    b) od 1998 roku 370 zł
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     od 3,5 do 5,5 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin, instalację
     gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
     a) do 1997 roku włącznie   470 zł
     b) od 1998 roku               420 zł
3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin, instalację
     gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji :
     a) do 1997 roku włącznie 525 zł
     b) od 1998 roku    475 zł
4) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin,
     instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
     a) do 1997 roku włącznie   575 zł
     b) od 1998 roku  525 zł 
5) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     powyżej 9 t a poniżej 12 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin
     instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
     a) do 1997 roku włącznie     630 zł
     b) od 1998 roku                 580 zł
6) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     powyżej 9 t a poniżej 12 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin,
     instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji:
     a) do 1997 roku włącznie  680 zł
     b) od 1998 roku  630 zł
7) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
     wyższej niż 12 t według stawek podatku określonych w załączniku
     nr 1do uchwały.
8) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
     pojazdów od 3,5 t do 12 t włącznie, wyposażonego w katalizator spalin,
     instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji :
     a) do 1992 r. włącznie  680 zł
     b) od 1993 r do 1997 r. włącznie  580 zł
     c) od 1998 r. do 2000 r. włącznie  475 zł
     d) od 2001 r. 370 zł
9) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
     pojazdów od 3,5 t do 12 t włącznie, niewyposażonego w katalizator spalin,
     instalację gazową lub certyfikat euro w zależności od roku produkcji :
     a) do 1992 r. włącznie 750 zł
     b) od 1993 r do 1997 r. włącznie 725 zł
     c) od 1998 r. do 2000 r. włącznie 700 zł
     d) od 2001 r. 680 zł
10)Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
      łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
      pojazdów równej lub wyższej niż 12 t według stawek podatku określonych
      w załączniku nr 2 do uchwały.
11) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
       dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych
       wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
       rolnego w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:
       a) do 1997 roku włącznie 250 zł
       b) od 1998 roku  225 zł
12) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
       dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, według stawek
       podatku określonych w załączniku nr 3 do uchwały ,z wyjątkiem związanych
       wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
13) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc
      wyposażonych w katalizator spalin,  instalację gazową lub certyfikat euro
      w zależności od roku produkcji pojazdu:
      a) do 1997 roku włącznie  500 zł
      b) od 1998 roku  400 zł
14) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc
       niewyposażonych w katalizator spalin,  instalację gazową lub certyfikat
      euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
      a) do 1997 roku włącznie  600 zł
      b) od 1998 roku  500 zł
15) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż
      30 miejsc wyposażonych w katalizator spalin,  instalację gazową lub
      certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
      a) do 1997 roku włącznie  1.465 zł
      b) od 1998 roku  1.365 zł
16) Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż
      30 miejsc niewyposażonych w katalizator spalin,  instalację gazową lub
      certyfikat euro w zależności od roku produkcji pojazdu:
      a) do 1997 roku włącznie  1.565 zł
      b) od 1998 roku  1.465 zł
 
      § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XII /111 /03 z dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2004.
 
      § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 


 Do uchwały Nr XXI/210/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm. ), ustawodawca upoważnił rady gmin do podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.  
W niniejszej uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), zgodnie z którą rada gminy określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka od jednego środka transportowego, nie może przekroczyć stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 46, poz. 794 ).
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy. 
Proponowane roczne stawki podatku od środków transportowych są na poziomie stawek roku 2004.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
 
       
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 grudnia 2004, 14:18:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3038