Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/355/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 223 i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 164, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524), uchwala się, co następuje:


   § 1.   Po rozpatrzeniu skargi Państwa Janiny i Zbigniewa Maciejewskich na bezczynność Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie funkcjonowania lakierni przy ul. Polnej 46 w Dziemionnie, Rada Gminy Nowa Wieś Wielka uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nowa Wieś Wielka, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu uwierzytelnionej kopii uchwały wraz z załącznikiem.
 
   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Poruszane w treści skargi na bezczynność Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  aspekty pracy lakierni przy ul. Polnej w Dziemionnie niewątpliwie są uciążliwe do Państwa Janiny i Zbigniewa Maciejewskich, jednakże zasadność zażalenia należy rozpatrywać poprzez zakres kompetencji poszczególnych organów administracji.
Pierwszy sygnał o nieprawidłowościach pracy lakierni został przekazany przez skarżących się 19 lutego 2007 r., przy czym równolegle trwała kontrola prowadzona przez Kujawsko-Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie hałasu. Normy hałasu w 2007 r. były przekroczone w zakresie 0,9 dB -8,4 dB, po czym prowadzący zakład wykonał wyciszenie urządzeń, w wyniku czego kontrola w dniu 10 stycznia 2008 r. nie wykazała przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
W dniu 12 marca 2007 r. skarżący się wystąpili do Starosty Bydgoskiego o uchylenie decyzji Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z  1999 r. dot. pozwolenia na budowę wiaty stalowej z kabiną lakierniczo - suszarską na dz. ew. nr 14/10 w Dziemionnie.  W tej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  przeprowadził stosowną kontrolę, pozyskał z Urzędu Gminy dokumentację z lat 1993, 1997, 1999 (3 pozwolenia na budowę i decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).  Na bazie tych dokumentów, po rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego, Starosta Bydgoski w dniu 22 maja 2009 r. wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji dot. pozwolenia na budowę  wiaty stalowej z kabiną lakierniczą na działce  nr 14/10 w Dziemionnie, która w wyniku odwołania została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Zakres i sposób wprowadzania gazów i pyłów do  powietrza został unormowany w decyzji Starosty Bydgoskiego -  znak: OŚ.VII.76441/16/07 z 21 września 2007 r.  Aktualnie -  przez składających zażalenie podnoszona jest sprawa niezgodności prowadzonej działalności lakierni z zakresem wydanego pozwolenia na emisje. Organem właściwym do prowadzenia tego postępowania jest Starosta Bydgoski, który wydał 3 grudnia 2008 r. decyzję, która na skutek wniesionego odwołania została uchylona, a postępowanie ponownie prowadzi organ pierwszej instancji  - Starosta Bydgoski. Postępowanie nie zostało zakończone żadną decyzją.
Działania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, z uwagi na zakres posiadanych kompetencji ograniczają się do udzielania informacji organom prowadzącym poszczególne wątki zażalenia, udziału w wyznaczanych rozprawach administracyjnych. Nadto w okresie lat 2007 -  2009 dokonano kilku wizji lokalnych, które potwierdzały emisje zapachów mniej lub bardziej wyczuwalnych, ale  także  odnotowano okresy braku emisji. W latach 2007 i 2009 w siedzibie Urzędu Gminy dwukrotnie odbyły się spotkania zainteresowanych stron w obecności Wójta Gminy oraz radnych, gdzie przedstawiono oczekiwania i możliwości łagodzenia konfliktu. Zgodnie z art. 363 Prawa ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Lakiernia  działa   w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, stąd wszelkie naruszenia środowiska rozpatruje Starosta Bydgoski.
Dotychczasowe działania zaangażowanych organów administracji doprowadziły do zmniejszenia poziomu hałasu, natomiast sprawy emisji zapachów oraz legalności wykonania obiektów budowlanych nadal pozostają do rozstrzygnięcia.

Opublikował: Szymon Giżycki (4 stycznia 2010, 11:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2185

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij