Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/343/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 Nr52, poz. 420) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 61, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  26.687.273 zł, zastępuje się kwotą 26.588.668 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  4.433.235 zł, zastępuje się kwotą          4.473.972 zł,   
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 7.952.196 zł,    
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,   
5) w § 1 ust.1  pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących pozostają bez zmian i wynoszą  15.000 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 1.439.380 zł, zastępuje się kwotą 1.419.392 zł,   w tym: 
    a)  dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 350.000 zł, zastępuje się kwotą  340.012 zł,                                            
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        w wysokości  10.000 zł, zastępuje się kwotą 0 zł, 
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje pozostają bez zmian i wynoszą 1.079.380 zł,      
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  25.247.893  zł, zastępuje się kwotą 25.169.276 zł,    
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 28.079.602 zł, zastępuje się kwotą    27.980.997  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  21.967.926 zł,  zastępuje się kwotą   
    22.011.975  zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości          
    11.201.405 zł zastępuje się kwotą 11.200.083 zł, 
11) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.111.676 zł, zastępuje się kwotą               5.969.022 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości  6.111.676 zł, zastępuje się kwotą 5.969.022 zł,    
12) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.392.329 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.392.329 zł,                      
13) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą   3.144.951 zł,   rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą  1.752.622 zł,  
14) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
15) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                        i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.392.329 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.432.448,47 zł,
16) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1)  Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr  WFB.I.3011-88/09 zwiększył plan dotacji celowych o 15.087 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów  postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych z tego tytułu przez gminy , w drugim okresie płatniczym 2009 r.
 
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
 
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:
– zmniejszono  o 2.700 zł, dochody w § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaplanowano 63.000 zł, wykonanie wynosi  60.904 zł,
– zmniejszono  o 15.000 zł, dochody w § 0690 – wpływy z różnych  opłat, zaplanowano 74.427 zł , wykonanie wynosi 61.144 zł,
– zmniejszono  o 10.000 zł, dochody w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zaplanowano 10.000 zł,  w roku 2009  nie zostanie dokonane przekształcenie,
 – zmniejszono o 10.000 zł, dochody w  0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – brak wpłaty wadium na   ogłoszony   przetarg  sprzedaży działki  położonej  w Olimpinie,
 
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
 
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszono o 4.000 zł,  plan dochodów w  § 0340 – podatek  od  środków transportowych, zaplanowano 20.000 zł, wykonanie  wynosi 16.322  zł, wyrejestrowane zostały samochody Firmy CZAMEJ z uwagi na sprzedaż,
 
b) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszono o 3.000 zł plan dochodów z tego :
– zmniejszono o 1.000 zł, dochody   w  § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (zaplanowano 1.276 zł, wykonanie  wynosi 262 zł),
 
– zmniejszono o 2.000 zł, dochody   w  § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zaplanowano 6.000 zł, wykonanie  wynosi  3.953 zł),
 
c) w rozdz. 75621 -  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, - zmniejszono § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych o 100.000 zł, plan po zmianie  380.000 zł  wykonanie 244.866  zł,
 
3) w dziale 758 – Rożne rozliczenia finansowe, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe -   zwiększono plan dochodów o 7.046 zł , tytułem przekazania środków z wydatków niewygasających na dochody budżetu gminy z zadania:
a) . „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”   6.893 zł,
b) „Budowa pomnika powstańców Wielkopolskich w Brzozie ( projekt)”   153 zł,
 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 12 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
b) rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2310 –  dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększono plan dochodów o 25.650 zł, tytułem uzyskania dochodów za wykonywanie powierzonego zadania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, na podstawie porozumienia z dnia 1 grudnia 2008 r. z Gminą Białe Błota, plan po zmianie 114.000 zł, 
c) rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zmniejszono  o 1.700 zł, dochody   w  § 0920 – pozostałe odsetki  (zaplanowano 3.000 zł, wykonanie  wynosi  1.301 zł), oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych zostało znacznie obniżone,
 
5) w dziale 852- Pomoc społeczna:
a) rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej  – zwiększono o 1.000 zł, dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów –  (zaplanowano 1.350 zł, wykonanie  wynosi  2.899 zł ),
 b) rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  – zmniejszono  o 1.000 zł, dochody w § 0830 – wpływy z usług –  ( zaplanowano 15.800 zł, wykonanie  wynosi  14.357 zł ),
 
Ogółem plan dochodów zmniejszony został o  98.605 zł i wynosi po zmianie 26.588.668 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymaną  dotacją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o  15.087   zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 28.962 zł – z przeznaczeniem na  zakup usług remontowych i usług pozostałych  - równanie dróg oraz  wypłatę odszkodowania za szkodę powstałą na drodze gminnej,
 
2)  w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze - zwiększono planowane wydatki o 153 zł, §  6050 – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich”  - tytułem przekazania środków z wydatków niewygasających na opłacenie pozostałej różnicy z faktury  w związku  z uzyskaniem przez Gminę Nowa Wieś Wielka decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia,
 
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 –  ochotnicze straże pożarne – dokonano następujących zmian  budżetowych:
a) w § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –  zwiększono o 1.900 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie - z przeznaczeniem na naprawę  urządzenia służącego do alarmowania i powiadamiania  o zaistniałych zdarzeniach członków OSP na telefony komórkowe ( DSP 52 M), które uległo awarii,
b)  w § 4260 – zakup energii – zmniejszono o 1.900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Brzoza,
 
4) w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a)  w   rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód
- o 146.400 zł zmniejszono wydatki  na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa kolektora Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin – Chmielniki ( projekt) ”, zadanie wprowadzone  zostało do projektu budżetu na 2010 rok, aneksowano umowę – zmieniony został termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dzień 31 maja 2010 r. Przesunięcie terminu wynika z powodu zmiany trasy ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prądocin i Chmielniki, w związku z odmową właścicieli prywatnych nieruchomości na przejście projektowanymi rurociągami przez ich grunty,
- o 3.300 zł - zmniejszono dotację   na zadanie inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej  pn: „ Remont oczyszczalni w Brzozie – wymiana mieszadła” w związku z odzyskaniem przez ZGK podatku VAT w wysokości 3.300 zł,
b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono  o 6.893 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” z kwoty 279.987 zł do kwoty 286.880 zł.
 
3. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r.    w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  na  2009 r.:
a) w § 4   przychody budżetu   pozostają bez zmian i wynoszą  3.144.951 zł, 
b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 pozostają bez zmian i wynoszą  2.824.777,47 zł,
c) w § 955 wolne środki z  2008 r. pozostają bez zmian  w wysokości 320.173,53 zł,
d) w § 11 ust. 3 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych  pożyczek pozostają bez zmian i wynoszą 1.752.622,00 zł.
 
4.W załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.                 w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2009 r. zmniejszono ogólną kwotę przychodów o 3.300 zł z kwoty 3.199.176 zł do kwoty 3.195.876 zł, kwotę wydatków o 3.300 zł z kwoty 3.180.858 zł do kwoty 3.177.558 zł. W planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok ogólna kwota przychodów zostaje zmniejszono o kwotę 3.300 zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia o 3.300 zł w § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.              
Ogółem plan dotacji dla zakładu Gospodarki Komunalnej zmniejszono z kwoty 560.985 zł         do kwoty 557.685 zł, w tym:
a) dotacja przedmiotowa 526.600 zł
b) dotacja celowa – zmniejszono z kwoty 34.385 zł do kwoty 31.085 zł.
 
Ogółem plan wydatków zmniejszony został o  98.605 zł i wynosi po zmianie 27.980.997 zł. Deficyt budżetowy  wynosi 1.392.329 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały - cz. 1 (113kB) pdf
Załącznik nr 1 do uchwały - cz. 2 (126kB) pdf
Załącznik nr 2 do uchwały (235kB) pdf
Załącznik nr 3 do uchwały (908kB) pdf
Załącznik nr 4 do uchwały (326kB) excel
Załącznik nr 5 do uchwały (228kB) pdf
Załącznik nr 6 do uchwały (135kB) pdf
Załącznik nr 7 do uchwały - cz. 1 (124kB) pdf
Załącznik nr 7 do uchwały - cz. 2 (166kB) pdf
Załącznik nr 8 do uchwały (97kB) pdf
Załącznik nr 9 do uchwały (97kB) pdf

Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2010, 15:10:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij