Uchwała nr XXII/219/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ”Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492 )

Uchwała nr XXII/219/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ”

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492 )


uchwala się, co następuje :


 
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1
Uchwała i jej integralne części


 
    § 1.   Po stwierdzeniu zgodności projektu planu, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą XXI/177/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 4 października 2000 r., uchwala   się  miejscowy   plan   zagospodarowania   przestrzennego   „Brzoza   Północ”,    zwany dalej planem.
 
    § 2.   Integralne części uchwały stanowią :
        1)  załącznik nr 1 do uchwały – rysunek planu w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze studium         uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
        2)  załącznik  nr 2  do  uchwały,  zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
        3)  załącznik nr 3 do uchwały,  zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
.   
Rozdział 2
Zakres przestrzenny planu
 
    § 3.  Granice planu zostały określone na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały.
 
Rozdział 3
Przedmiot planu
 
    § 4.   Przedmiotem ustaleń planu są :  
       1)   tereny dla realizacji celów publicznych oznaczone symbolem ..x,
2)      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,
3)      tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM,
4)      tereny usług oznaczone symbolem U,
5)      tereny usług sportu i rekreacji oznaczone symbolem US,
6)      tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP,
7)      tereny rolnicze oznaczone symbolem R,
8)      tereny urządzeń melioracyjnych oznaczone symbolem WS,
9)      tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone symbolem EE,
10)  tereny publicznych ulic lokalnych oznaczone symbolami KD-L,
11)  tereny publicznych ulic dojazdowych oznaczone symbolami KD-D,
12)  tereny publicznych ciągów pieszojezdnych oznaczone symbolami KD-DX,
13)  tereny publicznych ciągów pieszych oznaczone symbolem KD-X,
14)  tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW,
15)  tereny ciągów infrastruktury technicznej oznaczone symbolem IT.
 
Rozdział 4
  Oznaczenia graficzne
 
    § 5.  Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
       1)   granice obszaru objętego planem,
       2)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach      zagospodarowania – ściśle obowiązujące,
       3)   linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu - ściśle określone,
       4)   maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
       5)   symbole terenów.
 
    § 6.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu zostały określone orientacyjnie : 
      1)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach  zagospodarowania – postulowane,   
       2)   linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu - postulowane,             do uściślenia na etapie podziału geodezyjnego.
 
Rozdział 5
Definicje wyrażeń użytych w planie
 
    § 7.   Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o :
       1)   uchwale  -  należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
       2)   planie  -  należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,
3)      rysunku planu  -  należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
4)      terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony            na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
5)        symbolu terenu – należy przez to rozumieć identyfikacyjne oznaczenie terenu zawierające numer terenu i literowy symbol funkcji terenu,
6)        działce – należy przez to rozumieć część terenu wyznaczoną liniami podziału wewnętrznego, zabudowaną lub przeznaczoną do zabudowy na cele określone w planie,
  7)    przepisach odrębnych  -  należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,                
8)    maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy  -  należy przez to rozumieć teoretyczną granicę, określoną liniowo na rysunku planu lub opisowo w tekście uchwały, poza którą zabrania się lokalizować budynki. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica ścian zewnętrznych,
9)    przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć główną ( wiodącą ) funkcję terenu lub zabudowy, zajmującą nie mniej niż 65% ich powierzchni,
     10)    przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć drugorzędną funkcję terenu lub zabudowy, towarzyszącą funkcji podstawowej, zajmującą nie więcej niż 35% ich powierzchni,
     11)    funkcjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć funkcje użytkowania zabudowy i zagospodarowania terenu związane                            z przedsięwzięciami zaliczanymi do znacząco oddziałujących na środowisko                w rozumieniu przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska,
   12)    zabudowie substandardowej  -  należy przez to rozumieć budynki w złym stanie technicznym, bez walorów architektonicznych,
   13)    dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci w granicach             5 – 25 %,
   14)    dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci powyżej 25 %,
   15)    liniach postulowanych – należy przez to rozumieć linie obowiązującego podziału terenu z dopuszczeniem zmian, o których mowa w § 27 pkt 3. 
 
  DZIAŁ II
USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 6
Przeznaczenie terenów
 
    § 8.   Dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się przeznaczenie określone symbolem terenu na rysunku planu i w ustaleniach szczegółowych.  
    § 9.  Dla terenów przeznaczonych dla więcej niż jednej funkcji ustala się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające.
 
Rozdział 7
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
 
    § 10.  Obowiązuje lokalizacja  nie  więcej  niż  dwóch obiektów kubaturowych na jednej działce, w tym tylko jednego budynku mieszkalnego.
 
              § 11.       Obowiązuje sytuowanie budynków z zachowaniem maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu.
 
    § 12.       Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
 
    §13. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością remontów, modernizacji     i wymiany.
 
    § 14. Obowiązuje zharmonizowanie architektury budynków projektowanych i istniejących.
 
    § 15.  Obowiązuje zakaz umieszczania wszelkich reklam na działkach przeznaczonych wyłącznie dla funkcji mieszkaniowej.
 
    § 16. Obowiązuje  wykończenie  elewacji  w kolorach pastelowych z zastosowaniem materiałów
o wysokim standardzie.
 
    § 17.       Od strony terenów publicznych obowiązują ogrodzenia ażurowe, z wyłączeniem ogrodzeń
betonowych z form powtarzalnych.
 
    § 18.       Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych, poza miejscami w garażach, w granicach poszczególnych działek   według wskaźników : 1 miejsce na 1 mieszkanie i 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej usług.
  Rozdział 8 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
 
    § 19.       Zakazuje się lokalizacji obiektów zaliczonych do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,  jest wymagane.
 
    § 20.       Obowiązuje ochrona naturalnie ukształtowanych skarp o różnicy poziomów powyżej      0,5 m i nachyleniu powyżej 50 %.
 
Rozdział 9 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
 
    § 21.       Obowiązuje reagowanie na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, w sposób określony w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
      § 22. 1. W odniesieniu do budynków zabytkowych obowiązuje uzgadnianie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków wszelkich prac remontowych, adaptacyjnych i rozbiórkowych.
 
          2. Wszelkie przekształcenia zabudowy na działkach z budynkami zabytkowymi wymagają uprzedniego usunięcia zabudowy substandardowej.
 
          3. Nowa zabudowa wprowadzana na działki z budynkami zabytkowymi powinna być       do nich dostosowana pod względem gabarytów i kompozycji bryły. 
 
Rozdział 10 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
 
    § 23.  1. Obowiązuje realizacja dachów wysokich, dwu- lub wielospadowych o nachyleniu połaci do 100 % i wysokości do kalenicy nie więcej niż 10,0 m dla budynków mieszkalnych i nie więcej niż 6,0 m dla budynków usługowych, garaży i trafostacji, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
         
          2. Na budynkach usługowych, garażach i stacjach transformatorowych dopuszcza się dachy płaskie. Wysokość budynków – nie więcej niż 4,0 m.
 
    § 24.       Wielkość powierzchni zabudowy nie powinna przekraczać 30% powierzchni działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
 
    § 25.       Powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej niż 40% powierzchni  działki, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
  Rozdział 11 Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów
 
    § 26.       Ustala się następujące zasady ochrony głównego zbiornika wód podziemnych, w obrębie którego położony jest obszar objęty planem :
       1)   zakaz odprowadzania do gruntu wszelkich ścieków nieoczyszczonych do stopnia określonego w przepisach szczególnych,
       2)   wymagany wysoki reżim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie             w stosunku do tymczasowych rozwiązań technicznych i technologicznych,               przed realizacją systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
       3)   zakaz realizacji wszelkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                    na środowisko wód podziemnych,
       4)   zakaz wykorzystywania nieczynnych studni do innych celów, zwłaszcza do budowy tymczasowych zbiorników na ścieki.
 
Rozdział 12 Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
 
    § 27.            Zasady podziału terenu :
      1)   podział terenu na różne funkcje zgodnie z rysunkiem planu,
2)      podział wewnętrzny terenów o tym samym przeznaczeniu według zasad określonych    na rysunku planu,
3)      dopuszcza się :
a)   przesunięcia linii postulowanych o nie więcej niż 2,0 m w przypadkach uzasadnionych projektem zagospodarowania działki lub terenu,
             b)   odstąpienie od projektowanych podziałów wewnętrznych i łączenie sąsiednich działek.
 
    § 28.       Plan nie wyznacza terenów do scalenia i ponownego podziału.
 
Rozdział 13 Zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
 
    § 29.       Dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w indywidualnych, szczelnych zbiornikach o pojemności do 5 m3, z obowiązkiem wywozu nieczystości do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków. Obowiązuje budowa przyłącza kanalizacyjnego w ciągu jednego roku od oddania do użytku odpowiedniego kolektora sanitarnego.
 
    § 30. Dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych. Obowiązuje budowa przyłącza wodociągowego w ciągu jednego roku od oddania do użytku odpowiedniej sieci komunalnej.
 
Rozdział 14 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji                                        i infrastruktury technicznej
 
    § 31.       Ustalenia dotyczące komunikacji :
       1)    Tereny ulic lokalnych i dojazdowych, oprócz urządzeń związanych bezpośrednio           z potrzebami ruchu, przeznacza się do lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego : wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazociągu.
       2)    Zakazuje się wykonania utwardzonej nawierzchni ulic przed realizacją projektowanej    w liniach rozgraniczających tych ulic sieci kanalizacji sanitarnej.
       3)    Obowiązuje parkowanie pojazdów na terenie działek – ilość miejsc postojowych według wskaźników określonych w § 18. Dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg przykrawężnikowe miejsca postojowe.
      
    § 32. 1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej :
       1)    zaopatrzenie w wodę – z istniejącej, przewidzianej do rozbudowy gminnej sieci wodociągowej ; tymczasowo dopuszcza się ujęcia indywidualne na warunkach określonych w § 30,         
       2)    odprowadzenie ścieków bytowych i technologicznych – do projektowanej kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem tymczasowego zastosowania zbiorników indywidualnych    na warunkach określonych w § 29,
       3)    odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej ; dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni nieutwardzonych i dachów do gruntu,
       4)    zasilanie w energię elektryczną z istniejących projektowanych stacji transformatorowych istniejącymi i projektowanymi liniami kablowymi nn zgodnie         z „Koncepcją uzbrojenia elektroenergetycznego” opracowaną do niniejszego planu ; istniejąca linia napowietrzna NN – do zachowania z możliwością przebudowy ; obowiązuje zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego    w sposób  umożliwiający jego przystosowanie dla potrzeb obrony cywilnej,
             
       5)    zaopatrzenie w energię cieplną – z indywidualnych, odnawialnych źródeł energii.
 
        2. W  projektach  poszczególnych sieci  infrastruktury  technicznej, lokalizowanej w pasach drogowych, obowiązuje uwzględnianie możliwości realizacji pozostałych sieci.
 
    § 33. Dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  uzbrojenia  technicznego  na  terenach  przylegających do  ulic w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulic.
 
 
 
 
 
Rozdział 15
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę naliczania opłat            z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 
    § 34.       Ustala się stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości :
1)      0%  -  dla terenów przeznaczonych na cele publiczne,
2)      30%-  dla pozostałych terenów objętych planem.
 
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 
    § 35. Uchwala się ustalenia szczegółowe, zawarte w  § 36, dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi                 i oznaczonych symbolami.
 
    § 36. 1. 1 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
a)      maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)      fronty działek od strony ulicy o symbolu 02 KD-D/IT,
c)      zabudowa wolno stojąca o wysokości do 9,0 m,
d)      przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych w celu określenia warunków posadowienia budynków,
e)      wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 25%,
f)        zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 50% powierzchni działki,
g)      obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach : 02 KD-D/IT, 03 KD-D/IT                      i 027 KD-DX/IT,
                             
     2. 2 MN :
         1)  przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
a)      maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych, 40,0 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej NN,
b)      zabudowa wolno stojąca o wysokości do 9,0 m,
c)      przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych w celu określenia warunków posadowienia budynków,
d)      wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 20%,
e)      zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 60% powierzchni działki,
f)        ochrona i konserwacja istniejącego rowu melioracyjnego,
g)      obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 03 KD-D/IT,
 
    3. 3 WSx :                    
1)      przeznaczenie terenu – rów melioracyjny,
2)      obowiązuje ochrona i konserwacja z możliwością modernizacji,
 
    4. 4 R/US :                   
1)      podstawowe przeznaczenie terenu – hodowla koni,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – urządzenia terenowe do sportów hippicznych,
3)   obowiązuje :
      a)  ograniczenie stada do wielkości granicznej, przekroczenie której spowodowałoby zaliczenie inwestycji do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                  na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
              b)  lokalizacja zabudowy w części działki wyznaczonej maksymalną nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych, 40,0 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej NN i 3,0 m     od krawędzi rowu melioracyjnego,
   c) przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych w celu określenia warunków posadowienia budynków,
d)  zachowanie istniejącej zieleni krajobrazowej,
   e) ochrona i konserwacja istniejących rowów melioracyjnych,         
f)     zapewnienie dostępu do adaptowanej napowietrznej linii NN w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
g)    zapewnienie dostępu do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem   3 WS,
            h)  obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 03 KD-D/IT,  
3)    dopuszcza się :
a)    lokalizację hotelu na nie więcej niż 60 miejsc z funkcją gastronomiczną                     na warunkach określonych w § 23,
              b)  lokalizację plenerowych urządzeń rekreacyjnych,
c)  alternatywne przeznaczenie terenu – uprawy ogrodnicze z prawem zabudowy         na warunkach określonych w punkcie 3b i 3c,
 
   5. 5 R :
1)      przeznaczenie terenu – uprawy rolnicze,
        2)   obowiązuje :
              a)  zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością remontów, modernizacji i wymiany na warunkach określonych w § 23,
              b) zapewnienie dostępu do adaptowanej napowietrznej linii NN w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              c)  zapewnienie dostępu do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem
                     3 WS,
            d)  obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT i 05 KD-D/IT,
3)  dopuszcza się :
              a) realizację  nowego  siedliska  w  części  terenu  przylegającej  do  ulicy  o  symbolu 
                   05 KD-D/IT ; zabudowa na warunkach zawartych w § 23,
              b)  wykorzystanie istniejącej i projektowanej zabudowy dla funkcji agroturystycznych,
 
   6. 6 MN/U :
1)      podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii   
rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
              b)  zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
c)    przeprowadzenie badań geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych w celu określenia warunków posadowienia budynków,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej   niż 25%,
e)    zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              f)   zapewnienie  dostępu  do  istniejącej  napowietrznej  linii  niskiego napięcia w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
g)  obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT i 05 KD-D/IT,
 
  7. 7 WSx :                      
1)      przeznaczenie terenu – rów melioracyjny,
2)      obowiązuje ochrona i konserwacja z możliwością modernizacji,
 
  8. 8 MN/U :
        1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii   
rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
              b)  zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej   niż 25%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e)  zapewnienie  dostępu  do  istniejącej  napowietrznej  linii  niskiego napięcia w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              f)   zapewnienie dostępu do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem
                                           7 WS,
g)  obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT, 05 KD-D/IT i 06 KD-D/IT,
 
  9. 9 EEx :
        1)   przeznaczenie terenu – urządzenia elektroenergetyczne – stacja transformatorowa kontenerowa,
 
  10. 10 WSx :                  
1)      przeznaczenie terenu – rów melioracyjny,
2)      obowiązuje ochrona i konserwacja z możliwością modernizacji,
 
  11. 11 MN/U :
1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii   
rozgraniczających przyległych ulic,
              b)  zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej   niż 25%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e)  zapewnienie dostępu do istniejącego rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem
                     7 WS,
f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT i 06 KD-D/IT oraz z drogi lokalnej nie objętej planem,
 
  12. 12 MN :
1)      przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)      obowiązuje :
      a)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii    rozgraniczających ulic o symbolach 02 KD-D/IT, 04 KD-D/IT i 07 KD-D/IT,     10,0 m od linii rozgraniczającej południowego odcinka ulicy o symbolu 02 KD-D/IT  i 40,0 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej NN,
a)    budynki mieszkalne wolno stojąca o wysokości do 9,0 m,
b)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 15%,
c)    zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 60% powierzchni działki,
              e)  zapewnienie dostępu do adaptowanej napowietrznej linii NN w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 02 KD-D/IT, 04 KD-D/IT i 07 KD-D/IT,    
 
  13. 13 RM :
1)      przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa,
2)      ustala się zachowanie istniejących budynków z możliwością remontów, modernizacji i wymiany na warunkach zawartych w § 23,
3)      dopuszcza się wykorzystanie zabudowy dla funkcji agroturystycznych,
 
  14. 14 MN/RMsp :
1)      przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa,
2)      obowiązuje :
              a)  scalenie i ponowny podział terenu na cztery działki według zasad określonych        na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi,
b)  realizacja zabudowy jednorodzinnej oraz modernizacja lub wymiana zabudowy zagrodowej na warunkach określonych w § 23,
      c)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od linii    rozgraniczającej przyległej ulicy dojazdowej,
              d)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 15%,
      e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 60% powierzchni działki,
              f)   zapewnienie dostępu do adaptowanej napowietrznej linii NN w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              g)  obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 07 KD-D/IT,
 
  15. 15 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
              b) zabudowa wolno stojąca o wysokości do 9,0 m,
              c)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              d)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e)  zapewnienie dostępu do istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia w celach
                   eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT, 07 KD-D/IT, 08 KD-D/IT          i 015 KD-D/IT,
 
  16. 16 RM :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa,
2)   ustala się zachowanie istniejących budynków z możliwością remontów, modernizacji i wymiany na warunkach zawartych w § 23,
3)   dopuszcza się wykorzystanie zabudowy dla funkcji agroturystycznych,
                                
  17. 17 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              d)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e) obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 07 KD-D/IT, 08 KD-D/IT, 014 KD-D/IT          i 015 KD-D/IT,
 
  18. 18 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca i bliźniacza,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              d)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e) obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 07 KD-D/IT, 08 KD-D/IT, 013 KD-D/IT          i 014 KD-D/IT,
 
  19. 19 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
rozgraniczających ulic o symbolach 07 KD-D/IT, 08 KD-D/IT i i 013 KD-D/IT, 10,0 m od linii rozgraniczającej ulicy o symbolu 012 KD-D/IT,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              d)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              e) obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 07 KD-D/IT, 08 KD-D/IT, 012 KD-D/IT          i 013 KD-D/IT,
 
  20. 20 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
              b)  zabudowa szeregowa ; na działkach o szerokości 9,0 m zabudowa na całej ich szerokości,
              c)  fronty działek od strony ulicy o symbolu 08 KD-D/IT,
d)   wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
e)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 30%,
              f)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
                g) obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 08 KD-D/IT i 09 KD-D/IT,
 
  21. 21 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca i bliźniacza,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 30%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT, 09 KD-D/IT, 010 KD-D/IT i 016 KD-D/IT,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             010 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  22. 22 MN/U :
1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
              b)  zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
d)   wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
e)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 30%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 40% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT, 010 KD-D/IT,               011 KD-D/IT i 016 KD-D/IT,
          4)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             010 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  23. 23 MN/U :
1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic,
b)   zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 04 KD-D/IT, 011 KD-D/IT,                016 KD-D/IT oraz z drogi lokalnej nie objętej planem,
 
  24. 24 RM :
1)      przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa,
2)      ustala się zachowanie istniejących budynków z możliwością remontów, modernizacji i wymiany na warunkach zawartych w § 23,
3)   dopuszcza się wykorzystanie zabudowy dla funkcji agroturystycznych,
         4) obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej nie objętej planem,
 
  25. 25 MN/U :
1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic,
b)   zabudowa mieszkaniowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 08 KD-D/IT, 016 KD-D/IT,               018 KD-D/IT oraz z drogi lokalnej nie objętej planem,
 
  26. 26 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 35% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 017 KD-D/IT, 018 KD-D/IT                   i 019 KD-D/IT oraz z ulicy dojazdowej nie objętej planem,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             019 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  27. 27 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 50% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 017 KD-D/IT, 018 KD-D/IT                   i 019 KD-D/IT,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             019 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  28. 28 MN/U :
1)   podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   przeznaczenie uzupełniające – usługi,
3)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczającej przyległej ulicy,
b)   zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 019 KD-D/IT,
          4)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             019 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  29. 29 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy lub wymiany 
              na następujących warunkach :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
e)    obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 022 KD-D/IT i z drogi dojazdowej nie objętej planem,
         
0      30. 30 ZPx :
          1)  przeznaczenie terenu – zieleń urządzona,
          2) dopuszcza  się   włączenie   terenu   w   granice   przyległej   działki,  objętej   
                ustaleniem   29 MN,
 
  31. 31 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
        2)   ustala się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy lub wymiany 
              na następujących warunkach :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca i bliźniacza,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 30%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 021 KD-D/IT, 022 KD-D/IT                   i 023 KD-D/IT,
 
  32. 32 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca i bliźniacza,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 10,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 40%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 35% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 019 KD-D/IT, 021 KD-D/IT,              023 KD-D/IT i 024 KD-D/IT,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             019 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  33. 33 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca i bliźniacza,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 10,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 35% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 019 KD-D/IT, 021 KD-D/IT,                  024 KD-D/IT i 025 KD-D/IT,              
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu             019 KD-D/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
 
  34. 34 U :
1)   przeznaczenie terenu - usługi,
        2)   ustala się zachowanie istniejącego budynku z możliwością przebudowy lub wymiany 
              na warunkach :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   wysokość budynku do 6,0 m,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 30% powierzchni działki,
e)    obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 019 KD-D/IT i 025 KD-D/IT,
          3)  dopuszcza się :
              a) realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu 019 KD-D/IT             w przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
              b)  alternatywne przeznaczenie terenu na cele mieszkaniowe lub mieszkalno-usługowe    z możliwością nadbudowy,  rozbudowy lub wymiany budynku na warunkach jak        w pozycji 35 MN pkt 2b-e,
         
  35. 35 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii        rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych i 5,0 m od osi napowietrznej linii  elektroenergetycznej SN,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 40%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 30% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 019 KD-D/IT, 020 KD-D/IT, 025 KD-D/IT, 026 KD-D/IT, 028 KD-DX/IT oraz drogi lokalnej nie objętej planem,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulic o symbolach             019 KD-D/IT i 028 KD-DX/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulic,
 
  36. 36 U :
1)   przeznaczenie terenu - usługi,
        2)  ustala się zachowanie istniejącego budynku z możliwością przebudowy lub wymiany
              na warunkach :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
rozgraniczającej przyległej ulicy dojazdowej i 5,0 m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej SN,
b)   wysokość budynku do 6,0 m,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 35%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 30% powierzchni działki,
e)    obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 019 KD-D/IT,
          3)  zalecana korekta północno-wschodniej granicy działki według rysunku planu,
          4)  dopuszcza się :
              a)  alternatywne przeznaczenie terenu na cele mieszkaniowe, w przypadku powiększenia działki od strony północno-wschodniej, z możliwością nadbudowy,  rozbudowy lub wymiany budynku na warunkach jak w pozycji 35 MN pkt 2b-e,
              b)  realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu 019 KD-D/IT             w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
         
  37. 37 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii          rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 25%,
              e)  zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
              f)   obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 026 KD-D/IT i 029 KD-DX/IT,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulic o symbolach             026 KD-D/IT i 029 KD-DX/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulic,
 
  38. 38 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych, 5,0 m od osi napowietrznej linii  elektroenergetycznej średniego napięcia,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 25%,
e)    zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 45% powierzchni działki,
f)     zapewnienie dostępu do istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia w celach
                   eksploatacyjnych i usuwania awarii,
              g} obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 026 KD-D/IT i 029 KD-DX/IT oraz        z ulicy dojazdowej nie objętej planem,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulic o symbolach             026 KD-D/IT i 029 KD-DX/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulic,
 
  39. 39 MN :
1)   przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
rozgraniczających przyległych ulic dojazdowych, 5,0 m od osi napowietrznej linii  elektroenergetycznej średniego napięcia,
b)   zabudowa wolno stojąca,
c)    wysokość budynków mieszkalnych do 9,0 m,
d)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 25%,
e)    zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 50% powierzchni działki,
              f)   ochrona konserwatorska budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 108/67 według zasad określonych w § 24,
              g)  likwidacja ruin budynków inwentarskich na działce o numerze ewidencyjnym 108/68
              h)  zapewnienie dostępu do istniejącej napowietrznej linii średniego napięcia w celach
                   eksploatacyjnych i usuwania awarii,
               i}obsługa komunikacyjna z ulic o symbolach 01 KD-L/IT, 026 KD-D/IT                       i 028 KD-DX/IT oraz z ulicy dojazdowej nie objętej planem,
          3)  dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulic o symbolach             026 KD-D/IT i 028 KD-DX/IT w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulic,
 
  40. 40 U :
1)   przeznaczenie terenu - usługi,
        2)   obowiązuje :
              a) maksymalna   nieprzekraczalna   linia   zabudowy   w   odległości   6,0 m   od   linii
                   rozgraniczającej przyległej ulicy dojazdowej,
b)   wysokość budynku do 6,0 m,
c)    wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej    niż 40%,
d)   zachowanie w stanie biologicznie czynnym minimum 30% powierzchni działki,
e)    obsługa komunikacyjna z ulicy o symbolu 026 KD-D/IT,
          3)  dopuszcza się :
          a)  usytuowanie budynku przy południowo-wschodniej granicy terenu,
          b)  realizację sieci uzbrojenia podziemnego wzdłuż ulicy o symbolu 026 KD-D/IT             w  przypadku  braku  możliwości  zlokalizowania  tych sieci w liniach rozgraniczających ulicy,
              c)  włączenie całego  terenu  w granice  przyległej   działki,  objętej  ustaleniem      
                   39MN,
 
  41. 01 KD-L/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – odcinek ulicy lokalnej,
2)   przeznaczenie uzupełniające – sieci uzbrojenia technicznego,
3)   szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 6,0 m,
 
  42. 02 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)   szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 – 13,0 m ; zalecana szerokość jezdni –      - 5,0 m,
 
  43. 03 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  44. 04 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –10,0-14,5 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0m,
 
  45. 05 KD-D/IT ; 06 KD-D/IT ; 07 KD-D/IT ; 08 KD-D/IT ; 09 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulice dojazdowe,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  46. 010 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 – 8,0m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  47. 011 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –12,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
           
  48. 012 KD-D/IT ; 013 KD-D/IT ; 014 KD-D/IT ; 015 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –10,0 m ; zalecana   szerokość   jezdni – 5,0 m,
 
  49. 016 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –12,0-10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0m,
 
  50. 017 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  51. 018 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –12,0-10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0m,
 
 
  52. 019 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających –10,0-9,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  53. 020 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m, dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny,
 
  54. 021 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  55. 022 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  56. 023 KD-D/IT ; 024 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulice dojazdowe,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
    
  57. 025 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 14,5 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m,
 
  58. 026 KD-D/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ulica dojazdowa,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 9,0 m ; zalecana szerokość jezdni – 5,0 m, dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny,
 
  59. 027 KD-DX/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ciąg pieszojezdny,                                 
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m,
 
  60. 028 KD-DX/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ciąg pieszojezdny,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,
 
  61. 029 KD-DX/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – ciąg pieszojezdny,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,
 
  62. 030 KDW-DX/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja wewnętrzna –ciąg pieszojezdny,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 7,0 m,
 
  63. 031 KD-X/IT :
        1)  przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna – przejście piesze,
        2)  przeznaczenie uzupełniające - sieci uzbrojenia technicznego,
3)  szerokość w liniach rozgraniczających – 3,0 m .
 
DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
 
    § 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
    § 38. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
    § 39. Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (5 stycznia 2005, 15:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2522