Uchwała nr XXII/221/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust.1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz.1966)

Uchwała nr XXII/221/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/134/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust.1 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz.1966)


uchwala się, co następuje:
 
   


      § 1. W  uchwale Nr  XIV/134 /04  Rady  Gminy  Nowa  Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2004 rok, w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  w ust.1 w pozycji DOCHODY kwotę 16.175.002 zł zastępuje się kwotą  16.240.337 zł,
 
2)  w ust.2 w pozycji  WYDATKI  kwotę 18.498.422 zł  zastępuje się kwotą 18.553.915 zł,   
 
3)  w ust. 2 pkt 1 lit. a ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę 6.730.853 zł zastępuje się kwotą  6.626.220 zł,
 
4)  w ust. 2 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 12.581.792 zł zastępuje się kwotą   12.628.049 zł,
 
5) w ust. 2 pkt 2( wydatki majątkowe) kwotę 5.916.630 zł zastępuje się kwotą 5.925.866 zł   w tym wydatki inwestycyjne kwotę 5.916.630 zł  zastępuje się kwotą 5.925.866 zł,
 
6) w ust. 3 DEFICYT BUDŻETOWY kwotę 2.323.420 zł zastępuje się kwotą 2.313.578 zł,                 
 
7) w ust.4 PRZYCHODY BUDŻETU kwotę 2.714.383 zł zastępuje się kwotą 2.704.541 zł,
     w tym
     a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych    1.000.000 zł
     b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 1.496.84 zł  zastępuje się kwotą        1.486.998 zł,
c) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)                       217.543 zł,
   
8)  załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
9) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
10) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 
11) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
12)załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
13)załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
14)załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
15)załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
 
16) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały
 
 
    § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
                                                             
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
                                                                       
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 


                                                                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                                                    Franciszek Bizon
                                                                                                    


 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (5 stycznia 2005, 15:14:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2549