Uchwała nr XII/222/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 )

Uchwała nr XII/222/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) i art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 )


uchwala się,  co następuje:
 
 
 


       § 1. Ustala się w załączniku nr 1 do uchwały wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
 
      § 2. Ustala się w załączniku nr 2 do uchwały plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 
 
       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
       § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


 
 
                                                                                                                   Przewodniczący Rady
 
                                                                                           Franciszek Bizon
                                                                                                    
 


Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 


          
Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy i plan finansowy wydatków budżetu gminy, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Niewykorzystane środki z wymienionych zadań przenosi się do realizacji w 2005 r. w celu sfinansowania rozpoczętych zadań i ostateczny termin dokonania wydatków ustala się na dzień 30 czerwca i 30 listopada 2005 roku.
 
 
 
 


                                                                                                Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (5 stycznia 2005, 15:17:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2385