Uchwała nr XXII/224/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2003 – 2007Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz.594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz.1851; Nr 96, poz. 874; oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 123, poz. 1291; Nr 121, poz. 1264; Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XXII/224/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2003 – 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 110 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148; Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz.594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz.1851; Nr 96, poz. 874; oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 123, poz. 1291; Nr 121, poz. 1264; Nr 210, poz. 2135)


uchwala się co następuje:
 
 
      § 1. Przyjąć do realizacji wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2003–2007, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
      § 3. Traci moc uchwała nr XIV/135/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2002 – 2006, zmieniona uchwałą: nr XIX/178/04 z 16 września 2004r.
 
      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


 
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Uzasadnienie


 
Wprowadzone zmiany w „Wieloletnich programach inwestycyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2003-2007” dotyczą rozliczenia inwestycji zrealizowanych do 31 grudnia 2004r.  oraz wprowadzenia nowych inwestycji i planowanych  wydatków na realizację programu na lata 2003-2007.
Szczegółowe rozliczenie poniesionych nakładów finansowych na inwestycje zakończone w 2004 roku  pozwala na wprowadzenie korekty  wydatków poniesionych do 2004 roku  do kwot wynikających bezpośrednio z poniesionych  w 2004 roku zobowiązań finansowych.
Wprowadzenie nowych inwestycji - programów wymaga ustalenia planowanych limitów wydatków na ich realizację oraz przewidywany okres realizacji i źródła finansowania. 
 
 
 
 


                                                                                             Przewodniczący Rady
 
                                                                                               Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2005, 11:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2531