Uchwała nr XXII/226/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004uchylająca uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

Uchwała nr XXII/226/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


uchylająca uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)


uchwala się, co następuje:
 
 


      § 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/127/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy  Nowa Wieś Wielka, położonej w Brzozie.
 
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 


            Od dnia 29 stycznia 2004 roku i podjęcia uchwały Nr XIV/127/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka położonej w Brzozie do dnia 29 grudnia 2004 r.- przez okres 11 miesięcy – nie wpłynęły do Urzędu Gminy ze strony Wielkopolskiej Spółki Leasingowo-Handlowej Sp. z o.o. w  Poznaniu żadne formalne dokumenty potwierdzające:
1) zabezpieczenie finansowe planowanej inwestycji pod nazwą „Park Rekreacyjny  CHMIELNIKI”,
2) pozwolenie na budowę.
Powyższe przesłanki skutkują podjęciem działań związanych z uchyleniem wyżej wymienionej uchwały.
            W tym stanie rzeczy przedłożenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka w Chmielnikach, uważam za zasadne.
 
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2005, 11:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3499