Uchwała nr XXII/227/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) , w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz.447)

Uchwała nr XXII/227/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) , w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz.447)


uchwala się, co następuje:
 
 


     § 1.  W uchwale Nr XIII/121/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadza się następujące zmiany:  w § 1 uchwały ,  dodatek funkcyjny  w wysokości 1.000 zł zastępuje się wysokością 1.030 zł , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.
    

    § 2.  Od dnia 1 stycznia 2005 r. ustala się dodatek funkcyjny w wysokości 1.400 zł.
    

    § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
    

    § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 


Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Składniki wynagrodzenia Wójta Gminy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późniejszymi zmianami).
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka ustalając wynagrodzenie Wójta uchwałą Nr XIII/121/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. ustaliła w § 1 miesięczną stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 1.000 zł. Na skutek zmiany ww. rozporządzenia w zakresie wysokości kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w tabeli stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw), dodatek funkcyjny wójta w gminach do 15 tys. mieszkańców może wynosić od 1.030 do 1490 zł. Przepisy zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448) mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r., wobec czego należało dostosować wynagrodzenie Wójta w przedmiocie wysokości dodatku funkcyjnego do przepisów znowelizowanego rozporządzenia.
 
 
 


 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2005, 11:42:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3460