Uchwała nr XXII/228/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 113 z 8 października 2003 r., poz. 1605)

Uchwała nr XXII/228/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 113 z 8 października 2003 r., poz. 1605)


uchwala się, co następuje:  


     § 1. Przyjmuje się „Plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok”,:
 
Planuje się 10 posiedzeń Rady Gminy z przerwą w lipcu i sierpniu 2005 r. podejmujące następujące tematy w kwartałach:
 
I
 
1. Analiza wykonania budżetu w 2004 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu,
2. Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Brzoza Południe,
3. Podjęcie tematyki osób niepełnosprawnych przez ustalenie ilości takich osób oraz zapoznanie się z wynikiem pracy organizacji i stowarzyszeń zajmujących się tą tematyką na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
4. Dokonanie oceny stanu bezrobocia na terenie gminy oraz podjęcia działań zmierzających do jego zmniejszenia przez uruchomienie interwencyjnych robót publicznych. Do realizacji tego tematu włączyć Powiatowy Urząd Pracy.
5. Ocena przygotowań gminy do uruchomienia ponadgimnazjalnych zespołów szkół w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej i ocena wyników osiągniętych przez uczniów w  pierwszym semestrze roku szkolnego 2004/2005.
6. Uchwalenie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
7. Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  w 2005 r.
8. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  na 2005 r.,
9. Powołanie Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
10.Dyskusja na temat  koncepcji  zagospodarowania terenu w Chmielnikach
11.Udzielenie Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2005 r.
12.Uchwalenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
13.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2004 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok.
II
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu polityki antyalkoholowej w 2004 r. i wytyczenie kierunków działań na 2005 r. w tym kierowania na leczenie odwykowe.
2. Analiza stanu eksploatacji oczyszczalni ścieków w tym wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska na teren oczyszczalni ścieków w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej, zamkniętych wysypisk śmieci w Kolankowie i Tarkowie, dzikich wysypisk śmieci i miejsc wylewania nieczystości z beczkowozów.
3. Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Radą Gminy Nowa Wieś Wielka a Wyższą Szkołą Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
4.Ocena przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym z rodzin najuboższych.
5.Zmiany do wieloletniego  planu inwestycyjnego Gminy na lata 2005-2008 w aspekcie strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka oraz gminnego programu gospodarowania odpadami,
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za przedszkola,
7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Gminy (studium, czy plany przeznaczenia).
 
III.
 
1.Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2005 r.
2.Ocena działania poszczególnych komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w tym terminowości i jakości sporządzonych protokołów z ich posiedzeń.
3.Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu wypracowania płaszczyzn współpracy w roku szkolnym 2005/2006.
4.Zaangażowanie się radnych i Rady Gminy w organizację dożynek gminnych oraz dożynek w poszczególnych sołectwach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie herbu Gminy Nowa Wieś Wielka,
6.Ocena funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji za okres trzech kwartałów 2005 roku.
 
IV
 
9.Ocena wyników osiąganych przez sportowców z Gminy Nowa Wieś Wielka.
10.Analiza projektu stawek za wodę i ścieki oraz zatwierdzenie tych stawek na 2006 rok.
11.Analiza projektu budżetu gminy na 2006 rok.
12.Opracowanie planów poszczególnych komisji i Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
13.Uchwalenie budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
14.Analiza w zakresie potrzeb społecznych na 2006 rok.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
     § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 


 
Uzasadnienie
 
 


 
Zgodnie z § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka plan pracy przewodniczący Rady Gminy przygotowuje i po konsultacji z Wójtem oraz komisjami stałymi przedstawia Radzie do uchwalenia na ostatniej sesji w roku kalendarzowym.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2005, 11:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2852