Uchwała nr XXII/229/04Rady Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 29 grudnia 2004w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 października 2003 r., Nr 113, poz.1605)

Uchwała nr XXII/229/04
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i § 35 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 8 października 2003 r., Nr 113, poz.1605)


uchwala się, co następuje:
 


      § 1. Zatwierdza się plan Komisji Rewizyjnej.
 
 


      Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA w 2005 roku.
 


STYCZEŃ 


Kontrola w GOPS odnośnie rozdysponowania środków gminnych przyznanych na 2004 r.
 
LUTY  


Kontrola obiegu dokumentów i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy   Nowa Wieś Wielka.


 
MARZEC  


1. Analiza wykonania budżetu gminy w 2004 roku.
2. Opracowanie opinii komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za działalność w 2004 roku.


KWIECIEŃ  

     
Kontrola celowości wykorzystania środków budżetowych przyznanych organizacjom na terenie Gminy.
 


MAJ  


1. Posiedzenie komisji w zakresie windykacji należności podatkowych i niepodatkowych            / opłaty, dzierżawy itp./.
2. Kontrola w zakresie ustalania, pobierania i dokonywania zwrotów opłaty skarbowej.


 
CZERWIEC  


1.      Realizacja zadań zleconych przez Rade Gminy.
2.      Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze.
 


WRZESIEŃ  


1. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy.

2. Kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej odnośnie nakładów na modernizację kanalizacji i wodociągów oraz jakość usług świadczonych mieszkańcom Gminy Nowa Wies Wielka.
 


PAŹDZIERNIK  


Kontrola w Gminnym Ośrodku Kultury odnośnie realizacji wydatkowania środków gminnych przyznanych na I półrocze 2005 r.
 


LISTOPAD  


1.      Analiza projektów stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2006 rok.
2.      Analiza projektu budżetu na 2006 rok.
 
 


GRUDZIEŃ  


1.      Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
2.      Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2005 rok.
 
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś   Wielka.
 
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
 
                                                                                                     Franciszek Bizon
                                                                                                   
 
 
Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/ 3812806 w. 40.
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2005, 11:53:56)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (15 lutego 2005, 16:51:48)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2860