Uchwała nr IV/14/10RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 grudnia 2010w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/14/10
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2010


w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego;
2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Nowa Wieś Wielka zamierza osiągnąć.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z późn. zm.).
3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu następuje w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.
4. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn.zm.), nienależący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka prowadzi działalność sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego, określonego w § 3;
2) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego, określonego w § 3;
3) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złożył wniosek o udzielenie dotacji na projekt;
4) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;
5) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Nowa Wieś Wielka będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:
1)  poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Nowa Wieś Wielka do działalności sportowej,
3) zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka do działalności  sportowej.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, udzielana dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
    1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego,
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;
2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;
3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;
4) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
5) wypłaty stypendiów, diet i innych świadczeń pieniężnych przyznanych przez kluby sportowe zawodnikom;
6) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;
7) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji
§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji powinny być złożone w terminie do 30 stycznia 2011 r. w zakresie realizacji zadań na 2011 r., a w kolejnych latach do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku, w wyznaczonym terminie.
2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, nie jest rozpatrywany.
§ 7. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia uwzględnia się w szczególności:
1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
2) wysokość planowanych dochodów budżetu;
3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
4) ocenę wykonania przedsięwzięć wnioskującego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
5) udział środków klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15% wnioskowanej kwoty dotacji;
6) procentowy udział mieszkańców gminy w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu.
§ 8. 1. Wnioski zaopiniowane pozytywnie stanowią podstawę do ujęcia kwoty dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu.
2. Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.
3. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przedstawia informacje o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na najbliższej sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 9. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w sposób zwyczajowo przyjęty publikuje przedsięwzięcia i  kwoty dotacji przyznane z budżetu gminy podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z  zakresu sportu.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział 4.
Umowa o dotację
§ 10. 1.  Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka zawiera z beneficjentem dotacji umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Integralną częścią umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia, wybrany przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, wraz z zaktualizowanym harmonogramem.
3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w  umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania
§ 11. 1. Wójt Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:
1) stan realizacji projektu,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka jest imienne upoważnienie od Wójta określające:
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
4) czasookres przeprowadzanej kontroli.
3. W zakresie realizacji projektu dotujący może w każdym czasie dokonać bieżącej kontroli stanu realizacji projektu.
4. Dotujący może dokonać kontroli realizacji projektu na zasadach określonych w regulaminie kontroli wewnętrznej.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego jednostka kontrolowana może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
9. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji
§ 12. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji przedsięwzięcia, odpowiednio w terminie do 15 dni po zakończeniu półrocza i do 15 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
4. Beneficjent nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.
5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Uzasadnienie

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest rada Gminy, może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania w/w zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który gmina zamierza osiągnąć. W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność  poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Nowa Wieś Wielka do działalności sportowej, jak również zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka do działalności  sportowej, niniejsza uchwała ma swoje uzasadnienie faktyczne, w związku
z czym jej podjęcie jest jak najbardziej wskazane.

Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu (74kB) word

Sprawozdanie z wykonania projektu z zakresu sportu (55kB) word

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2011, 10:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684