Uchwała nr XXIII/204/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. poz. 299) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/204/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. poz. 299) uchwala się, co następuje:


   § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka wniosek spełniający wymagania określone w art. 8 ust.1, 1a, 1b i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
    § 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia technicznego - pojazdów i bazy transportowej:
1) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbioru i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, przy czym pojazdy te powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz winny posiadać aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu, nazwą, adresem  i numerem telefonu przedsiębiorcy;
3) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając do nich dostęp osób trzecich;
4) dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną, na użytkowanie której przedsiębiorca posiada tytuł prawny, wyposażoną w:
a) miejsca postojowe dla pojazdów,
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,
c)w przypadku niemożności spełnienia obowiązku z punktu b, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować gotowość wykonywania tych usług na jego rzecz przez inny podmiot.
 
    § 3. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych, związanych ze świadczonymi usługami:
1) przestrzegać przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka; 
2) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu;
3) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz dla środowiska.
 
    § 4. Przedsiębiorca odbierający z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka nieczystości ciekłe obowiązany jest przekazywać je do instalacji posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.
 
    § 5. Traci moc uchwała Nr XL/407/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 114, poz. 1486).
 
    § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 

------------------------------------------------- 
* z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134. poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.


Uzasadnienie
 
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., uchyliła obowiązek posiadania zezwolenia
na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostał jedynie obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 7 ust. 3a ww ustawy Rada Gminy określa
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, niniejsza uchwała zawiera określone tym rozporządzeniem warunki dotyczące:
1.opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej,
2.zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
3.miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.
Uchwała uwzględnia zapisy w/w znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulacje w/w rozporządzenia Ministra Środowiska.
 

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2605