Uchwała nr XXIII/206/12RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 27 grudnia 2012w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2014. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.*), w związku z art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/206/12
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.*), w związku z art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


   § 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka
na lata 2012-2014, stanowiący załącznik do uchwały.
 
   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
------------------------------------------------
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r. poz.567,
** z 2011 r. Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579
 

Uzasadnienie
 
System wspierania rodziny i pieczy zastępczej został utworzony ze względu na „dobro dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności,
dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodzin przezwyciężających trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi
i rodzicami”. Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art.176 pkt 1 ustawy o z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn.zm).

Załącznik - Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2014 (122kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2013, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582