Uchwała nr XXXII/314/13RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 grudnia 2013w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/314/13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w bezpłatne użytkowanie, na czas do 12 lat, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ew. nr 199, w obrębie ewidencyjnym Brzoza w miejscowości Chmielniki, wpisanej do księgi wieczystej BY1B/00064031/9,  
o powierzchni gruntu 1,0100 ha.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie

O przedłużenie umowy na  bezpłatne użytkowanie nieruchomości na działce ew. nr 199 o powierzchni 1,0100 ha w obrębie ewidencyjnym Brzoza w miejscowości Chmielniki, na okres do 12 lat wystąpił  dotychczasowy jej użytkownik - Stowarzyszenie „3-BIKERS”.
Przez okres użytkowania Stowarzyszenie  dokonało  poprawy stanu technicznego budynku leśniczówki  oraz  przedstawiło  plany dalszych działań, ponadto  zorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych dla ludności lokalnej, regionu jak i kraju przyczyniając się do propagowania walorów turystycznych gminy.        
Ponadto Stowarzyszenie „3-BIKERS” podpisało z Gminą umowę partnerską  określającą współdziałanie podmiotów w organizacji imprezy pn. Impreza promocyjna „Śliwka Fest 2014” - młodzieżowy przegląd muzyczny.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym  obciążanie nieruchomości gminnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

-----------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2014, 07:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160