Uchwała nr XL/363/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2014w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.***) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 96, poz. 1481) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/363/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2014


w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.***) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 96, poz. 1481) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej dotacji celowej z budżetu w kwocie 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kontynuacja renowacji sufitu (3/5 jego powierzchni) w kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej, który jest wpisany do rejestru zabytków decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 stycznia 1997 r. (nr rej. A/480/1).
 
§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
--------------------------------

* z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379,
** z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz  z 2014 r. poz. 379,
*** z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804, oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.


Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wynika z zapisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych naszej gminy. Prace konserwatorskie są pracami wysoko wyspecjalizowanymi i kosztownymi. Dotacje z budżetu gminy pozwalają właścicielom zabytków na ich prowadzenie.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 17:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731