Uchwała nr XL/357/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2014w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”.Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/357/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2014


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”, obejmującego obszar części wsi Olimpin, w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

---------------------------------------
* z 2002 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, oraz z 2014 r. poz. 379.
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wskazanym terenie występuje duże zapotrzebowanie na tereny budownictwa mieszkaniowego, które jest realizowane poprzez uzyskiwanie warunków zabudowy. Proces ten nie gwarantuje zachowania ładu przestrzennego w zakresie rozmieszczenia funkcji, skali zabudowy, układu komunikacyjnego, tworzenia warunków do rozwoju sieci uzbrojenia terenu. Proponowany do opracowania plan miejscowy będzie obejmował powierzchnię około 170 ha, w tym ok. 20 ha  lasu. Uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rozpocznie tryb formalno-prawny opracowania planu.


Załącznik graficzny do uchwały Nr XL/357/14 (270kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 18:05:59)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 18:08:01)
Zmieniono: dodanie załącznika graficznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 907