Uchwała nr XL/361/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2014w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.**) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/361/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2014


w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.**) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Nowa Wieś Wielka środki finansowe w ramach dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie w wysokości 12.000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy), z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup wrót tylnych do remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie. 
                               
§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane z budżetu na rok 2014.

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka a Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej oraz porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka a Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
 
------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379,
** z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, oraz z 2013 r. poz. 1635.


Uzasadnienie
Zadanie zostało zaplanowane w budżecie gminy na rok 2014 zgodnie ze złożonym wnioskami Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie na dofinansowanie kosztów zakupu wrot tylnych do remiz strażackich w tych jednostkach.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 18:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669