Uchwała nr XL/359/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/359/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. ze zm.*), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, przychodów, rozchodów, wydatków majątkowych dla roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
   
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


----------------------------- 
* z 2013 r. poz. 645 i 1318, oraz z 2014 r. poz. 379
** z 2013 r. poz. 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379.


Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2014, które wynikają ze zmian w uchwale budżetowej Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/359/14 (269kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/359/14 (72kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/359/14 (65kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 18:23:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (14 lipca 2014, 16:22:44)
Zmieniono: dodanie załączników do uchwały Nr XL/359/2014

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 761