Uchwała nr XL/360/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/360/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 37.736.511,79 zł zastępuje się kwotą 36.854.452,79 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.233.509,79 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.414.411 zł
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej kwotę 5.835.179 zł zastępuje się kwotą 4.938.120 zł,
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą  4.684.721 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 127.500 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 4.557.221 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 32.147.611,79 zł zastępuje się kwotą 32.169.731,79 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 45.095.863,79 zł zastępuje się kwotą 42.990.720,79 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości 28.918.701,79 zł zastępuje się kwotą 28.940.821,79 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.523.490,66 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.575.520 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6.324.216 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 16.177.162 zł zastępuje się kwotą 14.049.899 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 16.177.162 zł zastępuje się kwotą 14.049.899 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy kwotę 7.359.352 zł zastępuje się kwotą 6.136.268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.417.860 zł,         
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3.718.408 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu kwotę 8.752.428 zł zastępuje się kwotą 7.714.881,24 zł, rozchody kwotę 1.393.076 zł zastępuje się kwotą 1.578.613,24 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 137.530 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 63.870 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.136.268 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.578.613,24 zł,
18) w § 12  Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań”, i pkt 8 w brzmieniu:
„8) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.578.613,24 zł”,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


---------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379,
** z 2013 r. poz. 938 i  1646 oraz 2014 r. poz. 379,
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161,
poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197,
poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.


Uzasadnienie do uchwały Nr XL/360/14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2014 r.
 
 
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wprowadzono plan dochodów w wysokości 7.120 zł  – na „Wydanie mapy turystyczno-promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną”, której celem jest  rozwijanie turystki na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka i LSR poprzez wydanie mapy turystyczno – promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną; Gmina posiada Umowę o  przyznanie pomocy nr WS-I-W.052.8.841.459.2013 00447-6930-UM0240841/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
b) rozdz.75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – w  dotacjach celowych na zadanie pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” wprowadzono zmiany:
– w § 6207 i § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan dochodów  zmniejszono § 6207 o 768.553 zł, § 6209 o 135.626 zł –  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Gmina posiada Umowę i Aneks nr 1/KSI SIMIK do umowy o dofinansowanie Projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – realizacja 2013 r. do 2015 r.,
– w § 0920 – pozostałe odsetki – wprowadzono plan dochodów w wysokości 15.000 zł tytułem uzyskania odsetek od środków przekazanych na realizację programu.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
a) w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 100 zł,
b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –  zmniejszono o 2.600 zł :
– § 0690 – wpływy z różnych opłat –  wprowadzono plan  w wysokości 50 zł,
– § 0920 –  pozostałe odsetki –  wprowadzono plan w wysokości  100 zł,
– § 0970 –  wpływy z różnych dochodów –  zmniejszono  o 5.750 zł, plan po zmianie 9.831 zł,  wykonanie  3.212 zł,
– § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –  wprowadzono plan  w wysokości 3.000 zł,
c) w rozdziale 85213 –  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 100 zł,
d) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.200 zł,
e) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.200 zł,
f) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej –  § 0920 – pozostałe odsetki –  zmniejszono  o 300 zł, plan po zmianie 200 zł, wykonanie  94 zł,
g)w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej –  § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 2.300 zł, plan po zmianie 24.380 zł, wykonanie  16.062 zł,
h) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – § 0830 –  wpływy z usług – zmniejszono  o 2.000 zł, plan po zmianie 5.000 zł, wykonanie  2.243 zł.
 
Ogółem plan dochodów zmniejszono o 882.059  zł i wynosi 36.854.452,79 zł.
 
 
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –  zwiększono o 7.120 zł  –  z przeznaczeniem na – „Wydanie mapy turystyczno- promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną”, której celem jest  rozwijanie turystki na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka i LSR poprzez wydanie mapy turystyczno – promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną,
b) rozdz. 75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Projekt pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono wydatki inwestycyjne – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zmiany dokonano w następujących paragrafach w tym:
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 768.553 zł,
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 135.626 zł.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o 544.437 zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na  wykonanie zadań inwestycyjnych:
b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne – Nowa Wioska” zwiększono o 475.215 zł – z kwoty 800.000 zł do kwoty 1.275.215 zł - po przeprowadzonym  postępowaniu przetargowym, (finansowanie: pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.000.000 zł, kredytem bankowym w wysokości 275.215 zł),
c) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin  wraz z projektami” – wprowadzono plan wydatków  w wysokości 64.917 zł – z przeznaczeniem na  wykonanie sieci wodociągowej ul. Kąpielowa, Plażowa, rejon ul. Letniskowej oraz wykonanie brakujących projektów na dokończenie sieci wodociągowej miejscowości  Prądocin,
d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej" (projekt ul. Dębowa), wprowadzono plan wydatków  w wysokości 4.305 zł – z przeznaczeniem na  wykonanie brakującego projektu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej,
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne zwiększono o 991.938 zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych:
a) „Budowa nawierzchni ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza (projekt i wykonawstwo)” – zwiększono o 5.723 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie inspektora nadzoru – wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  i zatrudnieniu inspektora nadzoru wynosi 387.235 zł, (finansowanie kredytem bankowym w wysokości 340.000 zł, środki  budżetu 47.235 zł),
b) „Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie”  –  zwiększono o 500.000  zł –  z kwoty 8.488 zł do kwoty 508.488 zł, (finansowanie kredytem bankowym w wysokości 500.000 zł, środki budżetu 8.488 zł),
c) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka” – zwiększono  o 130.000 zł – z kwoty 220.000 zł do kwoty 350.000 zł , (finansowanie kredytem bankowym w wysokości 211.080 zł, środki budżetu 38.920 zł, dofinansowanie z Urzędu  Marszałkowskiego w wysokości 100.000 zł),
d) „Budowa łącznika pomiędzy ul. Nadrzeczną - Nasypową w Olimpinie” – wprowadzono plan wydatków  w wysokości 280.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie odcinka zamykającego połączenie ulic (finansowanie kredytem bankowym w wysokości  280.000 zł),
e) „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jakubowie” – wprowadzono plan wydatków  w wysokości 76.215 zł – z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy drogi od świetlicy wiejskiej do gruntów gminnych w kierunku Jeżewic, 
3) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.780 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego – na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja operacji pt. „Wydanie mapy turystyczno-promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną”,
b) rozdz. 75077 –  Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Projekt pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”  – zwiększono o 15.000 zł  w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia,
4) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4 zł – z przeznaczeniem do § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono o 5.000 zł – z przeznaczeniem do § 3240 – stypendia dla uczniów – wypłata stypendiów za szczególne osiągnięcia,
6)  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa o ochrona wód – zmniejszono §§ 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
a) „Budowa kanalizacji sanitarnej” zmniejszono o 148.604 zł – z kwoty 2.708.604 zł do kwoty 2.560.000 zł – po przeprowadzonym  postępowaniu przetargowym, (finansowanie: pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.060.000 zł, środki budżetu unii europejskiej w wysokości 1.500.000 zł),
b)  „Budowa kolektora Prądocin - Brzoza” zmniejszono o 2.610.855 zł – z kwoty 2.640.855 zł do kwoty 30.000 zł – z przeznaczeniem na aktualizację dokumentów związanych z budową kolektora,
7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 4300 –  zakup usług pozostałych – zaplanowane środki z przeznaczeniem na festyn majowy Nowa Wieś Wielka i Brzoza  –  zmienić na: festyn majowy Nowa Wieś Wielka i organizację „Sołtysiady” połączonej z festynem „Święto Ognia”, który zostanie zorganizowany na terenie sołectwa Prądocin – zaplanowana kwota pozostaje bez zmian,
8) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 5.000 zł – z przeznaczeniem do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. 
3. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r.  Plan przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.:
a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2014 r. po zmianie wynosi 3.683.100 zł, stan środków obrotowych na początek roku 165.006 zł,
a) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2014 r. po zmianie wynosi 3.670.185 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 177.921 zł.
4. W § 3 uchwały Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r., ustalony planowany deficyt budżetowy  w wysokości 7.359.352 zł zastępuje się kwotą 6.136.268 zł: który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.054.327 zł, zastępuje się kwotą 2.417.860 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.305.025 zł, zastępuje się kwotą 3.718.408 zł.
5. W § 4  uchwały Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r.,
–  przychody budżetu kwotę 8.752.428,00 zł,  zastępuje się kwotą 7.714.881,24 zł,
–  rozchody budżetu kwotę 1.393.076,00 zł,  zastępuje się kwotą 1.578.613,24 zł.
6. W § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
ust. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.359.352 zł  zastępuje się kwotą 6.136.268 zł,
ust. 3) spłatę wcześniej – zaciągniętych pożyczek i kredytów  w wysokości 1.393.076,00  zastępuje się kwotą  1.578.613,24 zł.
7. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań” i pkt 8 w brzmieniu:
„8 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.578.613,24”.
 
Ogółem plan  wydatków zmniejszono o 2.105.143 zł i wynosi  42.990.720,79 zł.
Deficyt budżetowy zmniejszono o 1.223.084zł, z kwoty 7.359.352 zł do kwoty 6.136.268 zł.


Załącznik nr 1 do uchwały XL/360/14 - zmiany w dochodach budżetu na 2014 r. (120kB) pdf

Załącznik nr 1 do uchwały XL/360/14 - zmiany w wydatkach budżetu na 2014 r. (122kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały XL/360/14 - dochody budżetu na 2014 r. (334kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały XL/360/14 - wydatki budżetu na 2014 r. (257kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały XL/360/14 - wydatki budżetu na 2014 r. (257kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały XL/360/14 - zadania inwestycyjne na 2014 r. (50kB) excel

Załącznik nr 5 do uchwały XL/360/14 - przychody i rozchody w 2014 r. (20kB) plik

Załącznik nr 6 do uchwały XL/360/14 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2014 r. (44kB) excel

Załącznik nr 7 do uchwały XL/360/14 - środki UE - dochody w 2014 r. (113kB) pdf

Załącznik nr 7 do uchwały XL/360/14 - środki UE - wydatki w 2014 r. (125kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (13 lipca 2014, 18:52:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 lipca 2014, 22:28:31)
Zmieniono: dodanie załączników do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 780