Uchwała nr XLII/369/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 września 2014w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/369/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2014


w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalone uchwałą Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r.
 
§ 2. Zmiana Studium dotyczy wykazania udokumentowanych złóż kopalin oraz umożliwienia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy przekraczającej 100 kW. Ponadto do tekstu Studium wprowadza się zmiany wynikające z konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 3.  W wyniku niniejszej zmiany wprowadza się:
1)  jednolity tekst Studium jako załącznik Nr 1,
2)  ujednolicony rysunek Studium w skali 1 : 25000  jako załącznik Nr 2.
 
§ 4. Załączniki Nr 1 i Nr 2, wymienione w § 3, oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu oznaczone jako załącznik Nr 3, stanowią integralne części uchwały.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka stanowi uchwała Nr XXVIII/265/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Celem zmiany Studium jest wykazanie udokumentowanych złóż kopalin oraz stworzenie możliwości dla lokalizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Inwestycje związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych są promowane przez politykę państwa, a ich realizacja przyniesie znaczące wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków. W trakcie przeprowadzonej procedury formalno-prawnej projekt zmiany Studium uzyskał wymagane uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w ramach wyłożenia projektu do wglądu stanowi załącznik nr 3  do uchwały.

---------------------------------------------------------------
* z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.


Załącznik nr 1 - tekst Studium (371kB) word
Rejestr użytków ekologicznych (48kB) excel
Dziedzictwo kulturowe (519kB) pdf

Załącznik nr 2 - rysunek Studium (27310kB) pdf

Załącznik nr 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka (23kB) word


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 października 2014, 08:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1195