Uchwała nr XLII/370/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 września 2014w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Prądocinie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/370/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2014


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Prądocinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości  gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 155/1, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr  BY1B/00069642/0, stanowiącej własność osób fizycznych.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie

Nieruchomość  gruntowa   oznaczona   jako  działka ew. nr 155/1, o powierzchni  0,0063 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Prądocin, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00069642/0, stanowiąca własność osób fizycznych, powstała po wydzieleniu gruntu zajętego przez ogrodzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Borem”. Przedmiotowy grunt  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VI”, uchwalonym  uchwałą Nr XXVIII/291/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 22 poz. 335), przeznaczony jest na cele ogrodów działkowych z możliwością przekształcenia na cele rekreacji indywidualnej-zabudowy letniskowej (symbol w planie 25/1ZD).  Zajęcie gruntu nastąpiło w okresie tworzenia Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Zgodnie z ustaleniami Gmina zobowiązała się do pomocy w zażegnaniu nieporozumień pomiędzy ROD a właścicielami   zajętego gruntu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywanie nieruchomości.
 

--------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 października 2014, 08:52:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743