Uchwała nr XLII/372/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 września 2014w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Nowej Wsi Wielkiej.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) i art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.**), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/372/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2014


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Nowej Wsi Wielkiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.*) i art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.**), uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, po byłym posterunku Policji w Nowej Wsi Wielkiej, przy ulicy Rolnej 6, na działce  ew. nr 158/8 o pow. 0,3100 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00088922/6.  
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
 
Budynek administracyjny o pow. użytkowej 285,4 m2, w Nowej Wsi Wielkiej, przy ulicy Rolnej 6, na działce ew. nr 158/8 o pow. 0,3100 ha, objętej księgą wieczystą Nr BY1B/00088922/6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, został przekazany w bezpłatne użytkowanie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka przez Starostę  Bydgoskiego.  Protokołem z dnia 17 czerwca 2014 r. Wójta Gminy przekazał w  użytkowanie przedmiotowy lokal Zakładowi  Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.  
Przejęta nieruchomość zostanie wykorzystana na siedzibę   Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywanie nieruchomości.

-------------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,
** poz. 659, poz. 805 i poz. 906


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 października 2014, 08:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683