Uchwała nr XLII/373/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 września 2014w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/373/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2014


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.*) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie, w drodze przetargowej, nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 465/2, o powierzchni 1,2738 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr  BY1B/00064031/9, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Uzasadnienie

Nieruchomość oznaczona   jako  działka ew. nr 465/2, o powierzchni 1,2738 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy X Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00064031/9, stanowiąca własność Gminy Nowa Wieś Wielka, jest dzierżawiona przez obecnego dzierżawcę od 11 grudnia 2001 r. O jej wykup zwrócił się jej dzierżawca. W miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Północ”, uchwalonym uchwałą Nr XXII/219/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z  dnia 29 grudnia 2004  r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z  2005 r. Nr 12, poz. 192), nieruchomość ma  przeznaczenie podstawowe (hodowla koni) oraz przeznaczenie uzupełniające (urządzenia terenowe do sportów hippicznych). Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wraz z aneksem z dnia 28 lipca 2014 r., uwzględniającym zgłoszone uwagi, wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 274.250 (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt). Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie nieruchomości.

---------------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 października 2014, 09:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 743