Uchwała nr XLII/367/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 września 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/367/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 września 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017, wprowadza się następujące zmiany:
a)  dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, wydatków majątkowych dla roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b)  dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2014, które wynikają ze zmian w uchwale budżetowej Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych.

-------------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,
** z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (284kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć (86kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (64kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (30 października 2014, 12:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666