Uchwała nr XLIV/381/14RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 13 listopada 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/381/14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 listopada 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***) uchwala się, co następuje:


§1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia   2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza                    się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 36.698.510,45 zł zastępuje się kwotą 36.858.746,45 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.741.180,62 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.414.411 zł,
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej pozostają bez zmian i wynoszą 3.910.920,83 zł,    
5) w § 1 ust.2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.490.373,27 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 3.500,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.486.873,27 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 33.208.137,18 zł zastępuje się kwotą 33.368.373,18 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu  kwotę  42.834.778,45 zł zastępuje się kwotą 42.995.014,45 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  29.843.765,43 zł  zastępuje się kwotą 30.022.397,43  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.598.063,73 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą   1.595.624 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5.400.694,58 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę  12.991.013,02 zł zastępuje się kwotą 12.972.617,02 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 12.991.013,02 zł zastępuje się kwotą 12.972.617,02 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 6.136.268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.556.909 zł,
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości 3.579.359 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą  7.714.881,24 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.578.613,24 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 7.595 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 63.870 zł,
17)  w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.136.268 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.578.613,24 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.577.977 zł”,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------------------------------------------------------
* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072,
** z 2013 r. poz. 938 i  1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,
*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.


Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach budżetu (107kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w wydatkach budżetu (146kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2014 rok (80kB) word

Załącznik nr 6 - Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2014 rok (28kB) excel

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r. (113kB) pdf

Załącznik nr 7 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2014 r. (127kB) pdf

Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r. (46kB) excel
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2014, 09:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 507