Uchwała nr XIII/91/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/91/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025), z kwoty  53,75 zł za 1 dt  do kwoty 35,00 zł za 1 dt.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/10/14  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz.  3807).
 
§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
     


Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca upoważnił  radę  gminy  do  podejmowania  uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia  19 października 2015 r.  średnia  cena  skupu  żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających  rok  podatkowy 2016  wynosi 53,75 za 1 dt  (1 decytona  (dt) = 0,1  tony (t) = 1 kwintal = 100 kg). 
53,75 zł  x    5 dt  = 268,75 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
53,75 zł  x 2,5 dt  = 134,38 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)  
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy  o  podatku  rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżania cen skupu określonych w ust. 2  ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.     
35,00 zł  x    5 dt  = 175,00 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
35,00 zł  x 2,5 dt =   87,50 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)


------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2014 r. poz. 40.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574