Uchwała nr XIII/92/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/92/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł,
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton
i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł, 
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 1 do uchwały,
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 1.350,00 zł, 
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900,00 zł,
8) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek podatku określonych
w załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
9) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca - 1.300,00 zł,
10) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22 miejsca                     - 2.050,00 zł.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/12/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia    2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3809).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 


Uzasadnienie
Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnej granicy stawek podatkowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735). Stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016 pozostają na poziomie roku 2015. Dokonano zmiany zapisu w pkt 9 w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę podziału autobusów na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 miejsca, poza kierowcą.


Załączniki (20kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:16:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526