Uchwała nr XIII/93/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/93/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
oraz załączników do informacji i deklaracji:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - dla osób fizycznych - załącznik Nr 1,
2) Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - dla osób fizycznych - załącznik Nr 2,
3) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) - dla osób fizycznych - załącznik Nr 3,
4) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych , w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – załącznik nr 4,
5) Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A) jako załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – załącznik nr 5,
6) Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), jako załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości  dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych –    załącznik nr 6.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/179/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie  ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2419). 
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 


Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wzory formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

--------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz.. 1777
 

Załącznik nr 1 - (126kB) word

Załącznik nr 2 (50kB) word

Załącznik nr 3 (73kB) word

Załącznik nr 4 (260kB) word

Załącznik nr 5 (74kB) word

Załącznik nr 6 (80kB) word

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:21:47)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (4 października 2018, 13:54:54)
Zmieniono: zmiana załącznik nr 1 na podstawie Uchwały nr XLII/320/18

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 824