Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr XIII/96/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 2 i 2a i art. 6k ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty z od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j. ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
 
§ 2.1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)      od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 14,50 zł;
b)      od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29,00 zł;
c)      od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 43,50 zł;
d)     od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 58,00 zł.
2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
a)      od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 29,00 zł;
b)      od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 58,00 zł;
c)      od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 87,00 zł;
d)     od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 116,00 zł.
 
§ 3.1. Traci moc uchwała Nr XXV/226/13  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz.1249).
 2. Traci moc uchwała  Nr XXXI/306/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom.     poz. 4102).
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 


 
Uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z ust. 3 Rada Gminy określi wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Zgodnie z art. 6r ust. 2 cytowanej ustawy pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy nakłada jednocześnie na Gminy obowiązek zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Po analizie złożonych deklaracji i kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono, że proponowane w uchwale podwyższenie stawek o 45% w stosunku do obecnie obowiązujących, pozwoli na sfinansowanie tego systemu z opłat wniesionych przez mieszkańców. Nastąpiło zwiększenie ilości odpadów odebranych od mieszkańców w 2015 r. średnio miesięcznie o 20 % w stosunku do ilości odpadów w roku 2013 r. Aktualne stawki opłat nie pokrywają nawet kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów. 





-----------------------------------------------------------
[1] z  2013 r. poz. 1593, z 2015 poz. 87, poz. 122 i poz. 1688.



Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 395

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij