Uchwała nr XIII/96/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 2 i 2a i art. 6k ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/96/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 2 i 2a i art. 6k ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty z od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j. ust 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
 
§ 2.1.Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)      od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 14,50 zł;
b)      od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29,00 zł;
c)      od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 43,50 zł;
d)     od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 58,00 zł.
2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:
a)      od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 29,00 zł;
b)      od gospodarstwa domowego dwuosobowego – 58,00 zł;
c)      od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób – 87,00 zł;
d)     od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób – 116,00 zł.
 
§ 3.1. Traci moc uchwała Nr XXV/226/13  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz.1249).
 2. Traci moc uchwała  Nr XXXI/306/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom.     poz. 4102).
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 


 
Uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto zgodnie z ust. 3 Rada Gminy określi wyższe stawki, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Zgodnie z art. 6r ust. 2 cytowanej ustawy pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. Art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy nakłada jednocześnie na Gminy obowiązek zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Po analizie złożonych deklaracji i kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono, że proponowane w uchwale podwyższenie stawek o 45% w stosunku do obecnie obowiązujących, pozwoli na sfinansowanie tego systemu z opłat wniesionych przez mieszkańców. Nastąpiło zwiększenie ilości odpadów odebranych od mieszkańców w 2015 r. średnio miesięcznie o 20 % w stosunku do ilości odpadów w roku 2013 r. Aktualne stawki opłat nie pokrywają nawet kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów. 

-----------------------------------------------------------
[1] z  2013 r. poz. 1593, z 2015 poz. 87, poz. 122 i poz. 1688.


metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562