Uchwała nr XIII/97/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/97/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do  uchwały.
 
§ 2. Deklarację,  o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, za pośrednictwem poczty lub środków komunikacji elektronicznej w terminach:
1)      14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2)      14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1)      Deklaracje w formie elektronicznej należy przesyłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z wykorzystaniem Elektronicznej  Platformy Usług Administracji Publicznej.
2)      Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi informacji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej.
3)      Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114).
4)      Dopuszcza się przesyłanie w formie załączników – dokumentów w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, jpg/jpeg, PDF zgodnych z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej.
 
 
 
 
 § 4.1. Traci moc uchwała Nr XXV/228/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz. Woj.-Kuj.-Pom, z 2013 poz. 1251).
2.  Traci moc uchwała Nr XXXI/307/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia   2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz.Urz. Woj.-Kuj.-Pom, z 2013 r. poz. 4108).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 


 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)  oraz  art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana powyższej ustawy  zobligowała również radę gminy do określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto uwzględniono we wzorze deklaracji nowe stawki opłaty przyjęte odrębną uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

--------------------------------------------
[1]  Dz.U. z  2013 r. poz. 1593, Dz.U. z 2015 poz. 87, poz. 122 i poz. 1688
 
 
Załącznik - wzór deklaracji (70kB) word

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576