Uchwała nr XIII/101/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 26 listopada 2015w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/101/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości: 196.000 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
 
§ 2. 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości brutto: 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100) za 1 m³ ścieków.
2. Dotacja dotyczy osób fizycznych we wszystkich grupach taryfowych odprowadzania ścieków, określonych we wniosku o zatwierdzenie taryf, za wyjątkiem grupy taryfowej 4.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
  
 
 
  


 
 
 


 
Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych jako dotacja do 1m³ ścieków wprowadzonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana proponowana uchwała, stanowiąca o dopłacie do 1 m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w wysokości: 1,00 zł brutto. Do projektu budżetu Gminy przyjęto dotację przedmiotową do odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 196.000 zł, która wynika z przedłożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej projektu budżetu.

-----------------------------------------------------
[1] z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.
 


metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2015, 11:46:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559